PDA

Zobacz pe??n─? wersj─? : Woda chlorowana czy ozonowana?iplywamy
08-21-2014, 17:23
W Polsce wymagania jako??ciowe dotycz─?ce wody basenowej reguluje ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wod─? i zbiorowym odprowadzeniu ??ciek??w. M??wi ona, i?? woda stosowana w p??ywalniach powinna spe??nia─? normy jako??ciowe wody pitnej.

Poniewa?? ka??dy korzystaj─?cy z basenu wprowadza do wody ogromn─? ilo??─? drobnoustroj??w, kt??re mog─? wywo??a─? szereg chor??b i by─? zagro??eniem dla zdrowia , stosuje si─? dezynfekcj─? wody za pomoc─? r????nych metod.

Dezynfekcja wody za pomoc─? chlorowania.

Chlorowanie jest obecnie najcz─???ciej stosowan─? i najbardziej skuteczn─? metod─? dezynfekcji wody. Chlor wykazuje dzia??anie bakteriob??jcze oraz pozwala na usuni─?cie nieodfiltrowanych zanieczyszcze?? pochodzenia organicznego. Do dezynfekcji wody basenowej u??ywa si─? najcz─???ciej jednej z trzech ??rodk??w: podchlorynu sodu, chloru gazowego i dwutlenku chloru. Dezynfekcja wody za pomoc─? chloru jest stosunkowo tania w instalacji i eksploatacji oraz ma wyd??u??ony czas dzia??ania.

Wad─? stosowania tej metody jest reakcja chloru z azotem amonowym pochodz─?cym od ludzi i tworzenie si─? chloramin, kt??re s─? odpowiedzialne za nieprzyjemny zapach chloru w wodzie i powietrzu. Chloraminy mog─? by─? r??wnie?? przyczyn─? podra??nie?? sk??ry i oczu oraz uk??adu oddechowego. Zawarto??─? zwi─?zk??w chloru w wodzie mo??e powodowa─? wysuszanie sk??ry oraz reakcje alergiczne.

Dezynfekcja wody za pomoc─? ozonowania.

Ozon jest toksycznym, bezbarwnym gazem o ostrym zapachu posiadaj─?cym silne w??a??ciwo??ci utleniaj─?ce. Ozon wprowadzany jest do filtra przed dodatkiem koagulant??w. Po przefiltrowaniu do wody dodawany jest chlor, jednak??e w zmniejszonej ilo??ci. Po??─?czenie ozonu z wod─? musi odbywa─? si─? w specjalnym urz─?dzeniu, a nast─?pnie przed ponownym wprowadzeniem do obiegu wody w basenie musi by─? ca??kowicie z niej wytr─?cony.

Zastosowanie ozonowania jako g????wnej metody dezynfekcji wody daje optymaln─? jako??─? wody pod wzgl─?dem chemicznym i bakteriologicznym. Stosowanie ozonowania zapobiega tworzeniu si─? chloramin i przykrego zapachu chloru. Baseny z wod─? ozonowan─? s─? bardziej bezpieczne dla dzieci i os??b kt??re trenuj─? kilka razy dziennie p??ywanie na basenie.

Wad─? tego rozwi─?zania s─? stosunkowo du??e koszty inwestycyjne i eksploatacyjne lecz w d??u??szym okresie czasu r????nica ta w stosunku do chlorowania si─? zmniejsza. Zwi─?kszona jest bowiem wydajno??─? filtr??w i koagulant??w oraz zredukowane jest zu??ycie wody ze wzgl─?du na jej wy??sz─? jako??─?. Ponadto ozon jest oko??o 15 razy silniejszym ??rodkiem dezynfekuj─?cym ni?? chlor i niszczy mikroorganizmy i wirusy, kt??re nie poddaj─? si─? dzia??aniu chloru.

Stosowanie ozonu nie zast─?puje jednak dezynfekcji za pomoc─? chloru. W basenach z wod─? ozonowan─? (r??wnie?? w basenach z wod─? mineraln─?), w mniejszym stopniu ale r??wnie?? dodaje si─? do wody substancje zawieraj─?ce chlor.

Dezynfekcja za pomoc─? na??wietlania promieniami UV.

Metoda ta polega na na??wietlaniu wody przez specjalne cylindry zaopatrzone w lampy emituj─?ce promieniowanie ultrafioletowe o dobranej odpowiednio mocy. Urz─?dzenia z lampami instalowane s─? w obiegu wody po filtrach i przed wymiennikami ciep??a oraz przed dodaniem ??rodk??w chemicznych. Promienie UV powoduj─? natychmiastow─? reakcj─? fotochemiczn─?, dzi─?ki kt??rej mikroorganizmy trac─? zdolno??─? do rozmna??ania si─? lub zostaj─? zabite. Na??wietlanie wody promieniami UV nie zapobiega przed wt??rnym ska??eniem wody i podobnie jak w przypadku ozonowania, cz─?sto dezynfekcj─? promieniami UV stosuje si─? jako uzupe??nienie metody chlorowania. Wad─? tego rozwi─?zania jest konieczno??─? czyszczenia lamp w celu utrzymania ich wysokiej skuteczno??ci.

Zaletami stosowania tej metody jest mo??liwo??─? zmniejszenia dawki stosowanego chloru. Dzi─?ki dezynfekcji za pomoc─? promieni UV mo??liwe jest zredukowanie liczby chorobotw??rczych pierwotniak??w i bakterii kt??re nie s─? usuwane przy zastosowaniu chloru. Pozwala r??wnie?? na wyeliminowanie bakterii wody ciep??ej Ô?? Legionell─? oraz zmniejsza powstawanie chloramin.

Dezynfekcja za pomoc─? systemu Anti Bio.

System sk??ada si─? z dw??ch element??w: aktywator??w i jednostki kontrolnej. Aktywatory instalowane s─? na zewn─?trz systemu doprowadzaj─?cego wod─?. Dzia??anie urz─?dzenia polega na emisji ultrad??wi─?k??w i pola magnetycznego, kt??re pozwala na ??atwiejsze wi─?zanie si─? cz─?steczek na??adowanych dodatnio z chemikaliami zawartymi w wodzie basenowej. Zanieczyszczenia g????wnie na??adowane ujemnie, dzi─?ki zastosowaniu urz─?dzenia Anti Bio ulegaj─? efektowi sztucznego st─???enia przed systemem filtruj─?cym. Dzi─?ki temu rozwi─?zaniu mo??liwe jest szybsze oczyszczenie z??o??a filtracyjnego podczas p??ukania wstecznego.

System ten wspomaga oczyszczanie wody basenowej i jest nieszkodliwy dla ??rodowiska. Pozwala na eliminacj─? paso??yt??w i bakterii Criptosporidium, Giardia, Legionella. Ponadto ogranicza zu??ycie chloru i powstawanie chloramin oraz zmniejsza zu??ycie wody.

Dezynfekcja za pomoc─? nisko zasolonej wody.

Metoda polega na elektrolizie soli, kt??ra dodawana jest bezpo??rednio do niecki basenowej a st─???enie jej roztworu w wodzie basenowej wynosi 0,2-0,5%. Elektroliza odbywa si─? w urz─?dzeniu przez kt??re przep??ywa woda basenowa. Znajduje si─? w niej specjalna elektroda, kt??ra w wyniku przep??ywu pr─?du powoduje wydzielanie si─? chloru gazowego z soli.

Zaletami stosowania urz─?dze?? do dezynfekcji za pomoc─? soli jest brak konieczno??ci stosowania ??rodk??w chemicznych zawieraj─?cych chlor. Woda jest lekko s??ona ale nie stanowi dyskomfortu dla p??ywaj─?cych, a wr─?cz przeciwnie jest przyjemna i korzystna dla sk??ry oraz nie powoduje jej podra??nie??. Woda nisko zasolona jest tak??e przyjazna osobom uczulonym na zwi─?zki chloru.

Zmniejszone s─? r??wnie?? koszty eksploatacyjne, s??l nie wymaga specjalnej metody przewo??enia jak w przypadku materia????w niebezpiecznych. Mo??na j─? stosowa─? wraz z innymi metodami dezynfekcji wody jak ozonowanie, lampy UV, substancje zawieraj─?ce chlor. Wadami tego rozwi─?zania s─? koszty urz─?dzenia do elektrolizy oraz konieczno??─? okresowej wymiany elektrod.

Dezynfekcja wody za pomoc─? bromowania.

Brom jest alternatyw─? stosowania chloru. Trzy razy szybciej rozpuszcza si─? w wodzie ni?? chlor. Nie wytwarza nieprzyjemnego zapachu, jego skuteczno??─? nie zale??y ani od warto??ci pH wody ani od wysokiej temperatury wody. Nie zawiera wapnia. Nie powoduje r??wnie?? podra??nie?? sk??ry i oczu. Wad─? jest konieczno??─? utrzymywania wysokiej zawarto??ci bromu w wodzie. Substancja ta, wchodzi silnie w reakcje z metalami powoduj─?c ich korozj─?. Brom najcz─???ciej stosowany jest do dezynfekcji wody w bardzo ma??ych basenach oraz w wannach jacuzzi.

Dezynfekcja elektro-fizyczna za pomoc─? jon??w miedzi i srebra.

Jak wykaza??y badania naukowe dodatnie jony miedzi i srebra potrafi─? skutecznie dezynfekowa─? wod─?. Kationy miedzi i srebra w bardzo kr??tkim czasie tworz─? zwi─?zki elektrostatyczne z kom??rkami mikroorganizm??w niszcz─?c zawarte w bia??kach aminokwasy a tym samym uniemo??liwienie fotosyntezy i powoduj─?c obumarcie kom??rki.

Jednym z produkt??w zawieraj─?cych bezbarwny roztw??r miedzi jest Pristine Blue, popularnie stosowany w USA. Zaletami tego systemu jest oszcz─?dno??─? koszt??w eksploatacji, brak konieczno??ci stosowania chloru oraz brak truj─?cych substancji podra??niaj─?cych sk??r─? i oczy.

Wed??ug producenta mied?? zawarta w wodzie po zastosowaniu tego ??rodka jest ca??kowicie bezpieczna. W Polsce jednak, siarczan miedzi oraz wszystkie zwi─?zki miedziowe zosta??y zakazane ze wzgl─?du na potwierdzone dzia??ania rakotw??rcze.

Podsumowanie.

W wi─?kszo??ci p??ywalni w Polsce stosowany jest chlor. R??wnie?? baseny posiadaj─?ce systemy ozonowania czy z wod─? mineraln─? nie s─? pozbawione tej substancji. Jest ona konieczna ze wzgl─?du na nasze bezpiecze??stwo i zdrowie. Oczywi??cie woda zawieraj─?ca zwi─?zki chloru nie jest oboj─?tna naszym organizmom, dlatego coraz cz─???ciej stosuje si─? dodatkowe techniki dezynfekcji wody, kt??re umo??liwiaj─? zmniejszenie dodawanej chemii do wody basenowej: na??wietlanie promieniami UV, ultrad??wi─?ki, stosowanie elektrolizy soli czy wcze??niej wspomniane ozonowanie.

Nale??y r??wnie?? zwr??ci─? uwag─? ??e jako??─? wody w p??ywalni zale??y te?? w du??ym stopniu od nas samych. Pami─?tajmy, aby przed skorzystaniem z basenu umy─? ca??e cia??o pod prysznicem. Dzi─?ki temu wprowadzimy do wody mniej mikroorganizm??w, kt??re wejd─? w reakcj─? z chlorem tworz─?c chloraminy, b─?d─?ce przyczyn─? podra??nie?? sk??ry, oczu i przykrego zapachu chloru unosz─?cego si─? w hali basenowej. Dzi─?ki 17 sekundom sp─?dzonym pod prysznicem mo??emy zredukowa─? ilo??─? wnoszonych do wody organicznych substancji o 35-60%.

Po skorzystaniu z basenu nie zapominajmy o ponownym umyciu si─? pod prysznicem. Opr??cz podstawowej higieny, pozwoli nam to r??wnie?? na usuni─?cie ze sk??ry substancji zawieraj─?cych chlor. Dla os??b cz─?sto korzystaj─?cych z basen??w poleca si─? specjalne kosmetyki pomagaj─?ce pozby─? si─? szkodliwych substancji i nieprzyjemnego zapachu ze sk??ry i w??os??w.

kubus
10-01-2014, 10:01
Ciekawe opracowanie, te?? ostatnio szuka??em czego?? na temat oczyszczania wody. Zainteresowa??a mnie ta metoda elektrofizyczna za pomoc─? jon??w miedzi i srebra. Napisa??e??, ??e w Polsce jest to niedozwolona metoda, a tutaj http://neconpolska.pl/zastosowanie/baseny-spa/ j─? oferuj─?. Ale z tego co napisa??e?? to chyba wynika, ??e w USA jeszcze jakiego?? p??ynu u??ywali czy czego?? tam jeszcze. Na tej stronce co podrzuci??em pisz─?, ??e ostatnio robili instalacj─? w PZH, wi─?c metoda z pewno??ci─? dzia??a i jest u??ywana. A co do chlorowania czy ozonowania, to chyba wi─?kszo??─? z nas woli ozonowan─? wod─?:)

maciulka
06-14-2020, 14:53
Czy taka woda mo??e uszkodzi─? farbowane w??osy lub nawet naturalne? Nie chcia??abym, aby moje kr??tkie w??osy (http://fryzury.qever.com/modne-krotkie-fryzury-damskie/) straci??y sw??j blask.