PDA

Zobacz pe??n─? wersj─? : Co musisz wiedzie─? o p??ywaniu niemowl─?tiplywamy
08-21-2014, 17:38
36
Dlaczego warto uczy─? niemowlaka p??ywania? Jak wybra─? odpowiedni basen i instruktora? Jak uchroni─? pociech─? przed przezi─?bieniem? Czy woda chlorowana jest Ô??gorszaÔ?Ł od ozonowanej? Mi─?dzy innymi na te pytania odpowiada Adam Kin Ô?? fizjoterapeuta, nauczyciel wychowania fizycznego i ratownik WOPR, kt??ry od dziesi─?ciu lat uczy niemowl─?ta p??ywania, a niedawno rozpocz─??? zaj─?cia w nowym aquaparku H2Ostr??g w Raciborzu.

Nie trzeba by─? zagorza??ym fanem zespo??u Nirvana, aby zna─? ok??adk─? p??yty Ô??NevermindÔ?Ł z nurkuj─?cym w basenie niemowlakiem usi??uj─?cym chwyci─? jednodolarowy banknot umieszczony na haczyku. Sesja zdj─?ciowa, z kt??rej pochodzi zdj─?cie mia??a miejsce w 1991 roku. Inspiracj─? do jej wykonania by?? film dokumentalny o p??ywaniu niemowl─?t.

Czym skorupka za m??odu nasi─?knieÔ??

Ô?? tym na staro??─? tr─?ci. To znane powiedzenie doskonale oddaje sens ruchowego stymulowania niemowl─?t. Zaj─?cia w wodzie tym w??a??nie s─?; dostarczaj─? bod??c??w, stymuluj─? i zapewniaj─? dziecku wszechstronny rozw??j.
- W pierwszym roku ??ycia cz??owieka nast─?puje najintensywniejszy i najszybszy rozw??j uk??adu nerwowego. W tym czasie nast─?puje ilo??ciowy i jako??ciowy przyrost zako??cze?? nerwowych. Je??li ten czas odpowiednio wykorzystamy i b─?dziemy dziecko w??a??ciwie stymulowa─?, zwi─?kszamy prawdopodobie??stwo, ??e tych zako??cze?? b─?dzie wi─?cej. Wyobra??my sobie dw??jk─? identycznych dzieci (bli??niak??w genetycznych), z kt??rych jedno by??o odpowiednio stymulowane. Je??li przygotujemy dla nich takie same tory przeszk??d, przekonamy si─?, ??e maluch, kt??ry uczy?? si─? p??ywa─? (by?? stymulowany ruchowo lub poddawany ukierunkowanym bod??com) lepiej sobie poradzi z zadaniem. Nawet je??li nie b─?dzie szybciej wykonywa?? ─?wicze??, jego ruchy b─?d─? bardziej p??ynne, lepiej skoordynowane, nie b─?dzie mia?? tak??e k??opot??w z r??wnowag─? - wyja??nia Adam Kin, cz??onek Polskiego Stowarzyszenia P??ywania Niemowl─?t, fizjoterapeuta, w??a??ciciel i instruktor szko??y P??ywanie Szkrab??w.

- Mi─???nie dzieci stymulowanych ruchowo (poprzez na przyk??ad zaj─?cia w wodzie) s─? lepiej unerwione. Takie maluchy maj─? te?? wi─?cej zako??cze?? ruchowych mi─???ni, zwanych motoneuronami, a to w??a??nie motoneurony odpowiadaj─? za kurczenie i rozkurczanie si─? mi─???ni Ô?? dodaje.
Rozwini─?ta koordynacja ruchowa, uzyskiwana podczas nauki p??ywania, stanowi dobry fundament pod ka??d─? form─? aktywno??ci fizycznej. Osoby profesjonalnie zajmuj─?ce si─? sportem doskonale znaj─? poj─?cie timingu oznaczaj─?cego perfekcyjne wyczucie czasu. Na uderzenie pi??ki, wykonanie piruetu, skoku lub wybicie si─? z progu sportowiec ma zaledwie u??amek sekundy. Jak przekonuje Adam Kin, dzieci po nauce p??ywania odnosz─? sukcesy w r????nych dziecinach sportu, tak??e dlatego, ??e wykonuj─? okre??lony ruchy w optymalnym momencie i maj─? doskona??e wyczucie timingu.

Nauka p??ywania w okresie niemowl─?cym wp??ywa rzecz jasna r??wnie?? na rozw??j intelektualny dziecka. ─?wiczenia w wodzie stymuluj─? nie tylko b??─?dnik odpowiedzialny za r??wnowag─?, lecz tak??e ca??y m????d??ek, kt??ry jest skorelowany z p??atami m??zgowymi.
Warto wiedzie─?, ??e p??at skroniowy odpowiada m.in. za odbi??r wra??e?? s??uchowych i rozumienie mowy, ciemieniowy Ô?? za orientacj─? w przestrzeni, czo??owy Ô?? za pami─?─?, my??lenie i planowanie, a potyliczny jest odpowiedzialny za widzenie i zwi─?zane z nim skojarzenia. Ô?? Dzieci, kt??re uczymy p??ywa─? ??atwiej si─? ucz─?, szybciej pojmuj─? abstrakcyjne poj─?cia Ô?? przekonuje Adam Kin.
Udzia?? w zaj─?ciach pomaga pog??─?bi─? wi─??? mi─?dzy pociech─? a rodzicem, poprawia tak??e odporno??─? malucha. Woda dostarcza najm??odszym rozrywki, a doros??ym pozwala si─? zrelaksowa─?.

Kiedy zapisa─? dziecko na zaj─?cia?

- W Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, gdzie popularne s─? porody w wodzie, nauk─? p??ywania zaczynaj─? ju?? noworodki. W Polsce przyj─???o si─?, ??e najlepszym momentem, by zacz─?─? stymulacj─? w basenie jest 2 lub 3 miesi─?c ??ycia, gdy dziecko samodzielnie trzyma g??ow─?.

Pomimo, i?? teoria m??wi, ??e odruch ten zanika oko??o si??dmego tygodnia ??ycia, w praktyce berbe─? pami─?ta jeszcze ??ycie p??odowe i zwi─?zany z nim bezwarunkowy odruch zamykania krtani. Dziecko potrafi wstrzyma─? oddech, wi─?c nawet je??li jego buzia jest szeroko otwarta nie po??knie wody, nie zach??y??nie si─?, nie nabierze jej w p??uca. Odruch ten z czasem zanika i maluch musi si─? go na nowo nauczy─?, dlatego wa??ne jest, aby nauk─? rozpocz─?─? ju?? w 3 miesi─?cu ??ycia dziecka Ô?? podkre??la instruktor.

Po pierwsze systematyczno??─?, po drugie cierpliwo??─?

Ka??da forma aktywno??ci fizycznej wymaga systematyczno??ci. Tak jak jedna wizyta na si??owni, czy klubie fitness nie poprawi na sta??e naszej kondycji, tak kilka wizyt na basenie nie przyniesie spektakularnych efekt??w. Rezultaty zale??─? tak??e od cz─?stotliwo??ci zaj─?─?. Spotkania trwaj─? zwykle 30 minut i odbywaj─? najcz─???ciej raz w tygodniu, co jest wystarczaj─?ce, o ile b─?dziemy systematyczni.

- Im d??u??ej dziecko b─?dzie ucz─?szcza??o na zaj─?cia, tym lepiej. Nie nale??y si─? zra??a─?, nawet je??li maluch pocz─?tkowo p??acze, czy si─? boi. Basen to dla takiego szkraba nowe ??rodowisko, ogromna wanna, kt??ra mo??e budzi─? l─?k Ô?? zapewnia Adam Kin. Co zrobi─?, je??li dziecko b─?dzie p??aka??o przez ca??y czas trwania zaj─?─?? Ô?? Zamiast si─? poddawa─? pr??bujemy znale??─? przyczyn─? problemu, brzd─?c musi mie─? czas na aklimatyzacj─?, czasem pomaga zmiana pory zaj─?─? lub nawet przej??cie na inny basen. Nie nale??y si─? poddawa─? r??wnie?? wtedy, gdy u dziecka pojawi si─? tzw. l─?k ??smego miesi─?ca i nagle przestanie wsp????pracowa─? lub zacznie odczuwa─? strach Ô?? to sygna??, ??e maluch wkracza w nowy etap Ô?? podkre??la A. Kin.

Pami─?tajmy, ??e kiedy dziecko b─?dzie mia??o 4 lub 5 latek warto pomy??le─? o zmianie instruktora, nowym autorytecie, kt??ry dostarczy mu nieznanych wcze??niej bod??c??w.

- Do 5 roku ??ycia zaj─?cia na basenie maj─? by─? zabaw─?. Oczywi??cie dzieci ─?wicz─? i si─? ucz─?, ale nie dajemy im tego odczu─?. To ma by─? rekreacja, nie obowi─?zek. Je??li maluch odm??wi udzia??u w zabawie, trzeba zmieni─? j─? tak, aby ─?wiczenie mimo wszystko zosta??o wykonane. Pi─?ciolatkowi mo??na ju?? stawia─? wymagania i uczy─? sumienno??ci Ô?? m??wi instruktor.

Odpowiednio przygotowany obiekt i w??a??ciwy nauczyciel

Zgodnie z powszechnym pogl─?dem, woda w basenie dla maluch??w musi by─? ozonowana. Adam Kin rozwiewa ten mit. Ô?? Niestety, nadal panuje przekonanie, ??e najlepsz─? i najw??a??ciwsz─? wod─? w basenie jest ta ozonowana. Tymczasem, o ile mi wiadomo, w Polsce nie ma p??ywalni, kt??re s─? wy??─?cznie ozonowane. Ozon to, podobnie jak lampy ultrafioletowe, jedynie dodatkowy czynnik, a mikrobiologiczn─? czysto??─? wody zapewnia chlor. Je??li woda jest ozonowana lub na??wietlana mo??na u??y─? go mniej, nie znaczy to jednak, ??e zostanie ca??kowicie wyeliminowany. Chlor jest niezb─?dny Ô?? przekonuje.

Jak─? temperatur─? powinna mie─? woda? Ô?? Teoretycznie m??wimy o 34-36 stopniach w skali Celsjusza. W praktyce, w tak wysokiej temperaturze szybko namna??a si─? flora bakteryjna. W ciep??ej wodzie dzieci si─? nie hartuj─?, a przecie?? nie o to nam chodzi. Przyjemnie ciep??a woda ma 32 stopnie, optymalna temperatura to 31 kresek, za?? absolutnie niezb─?dne minimum wynosi 30 stopni Ô?? wylicza Adam Kin. Temperatur─? wody dostosowuje si─? do wieku dziecka. Podobnie jest z g??─?boko??ci─?, kt??ra powinna wynosi─? od 80 Ô?? 150 cm.
- Raciborski H2Ostr??g jest przyjazny rodzinom z ma??ymi dzie─?mi, nowoczesny, ??adny, dobrze zaprojektowany. Powinien sprawi─? wiele frajdy dzieciom w ka??dym wieku Ô?? potwierdza Adam Kin.

Rodzice sami mog─? oswaja─? dziecko z wod─?, ale tylko wykwalifikowany instruktor posiada odpowiedni─? wiedz─? i do??wiadczenie konieczne do prawid??owego przebiegu zaj─?─?. Za szko??ami p??ywania przemawia tak??e argument psychologiczny. Ô?? Instruktor nie jest emocjonalnie zwi─?zany z dzieckiem. Troszczy si─? o nie, ale jednocze??nie nie ma obaw towarzysz─?cych rodzicom o to, ??e dziecko np. zach??y??nie si─? wod─?. Poza w??a??ciwymi kwalifikacjami, instruktor musi mie─? dobre podej??cie do najm??odszych. Dodatkowym atutem jest znajomo??─? fizjoterapii, konieczna, gdy pracujemy z dzie─?mi z dysfunkcjami, czy zaburzeniami rozwoju Ô?? przypomina Adam Kin, kt??ry sam jest fizjoterapeut─?, a swoja prac─? magistersk─? po??wi─?ci?? rehabilitacyjnym aspektom p??ywania niemowl─?t.
Zgodnie z prawem, jeden instruktor mo??e prowadzi─? zaj─?cia z gronem 15 maluch??w oraz ich rodzicami. W praktyce grupy licz─? najcz─???ciej 10-12 niemowlak??w, a instruktora prowadz─?cego wspiera tak??e asystent.
Jak wybra─? dobrego instruktora? Nale??y sprawdzi─? jego wykszta??cenie i do??wiadczenie, a tak??e zasi─?gn─?─? opinii rodzic??w, kt??rych pociechy ucz─?szczaj─? na prowadzone przez niego zaj─?cia (rekomendacje mo??na znale??─? m.in. na forach internetowych).

Przed pierwszymi zaj─?ciami

Ka??de dziecko jest inne i nie nale??y por??wnywa─? go z innymi Ô?? t─? oczywist─? prawd─? powinni powtarza─? sobie wszyscy rodzice, nie tylko ci wybieraj─?cy si─? z niemowl─?ciem na basen.
- Nie wymagamy, by rodzice przychodz─?cy z dzie─?mi na zaj─?cia potrafili p??ywa─?. Trzeba jednak pami─?ta─?, ??e dziecko odczuwa emocje rodzic??w, je??li wi─?c wyczuje ich l─?k przed wod─?, tak??e stanie si─? niespokojne Ô?? m??wi Adam Kin.
Poza dobrym nastrojem i otwartym nastawieniem, rodzice powinni zaopatrzy─? si─? w str??j k─?pielowy, klapki (regulamin p??ywalni okre??la, czy potrzebny jest czepek) i ??rodki do piel─?gnacji dziecka, ze specjalnymi pieluszkami do p??ywania na czele.
Adam Kin radzi, by rodzice bawili si─? z dzieckiem podczas k─?pieli (sprawd??my reakcj─? na ochlapie twarzy wod─?). Warto tak??e przed wizyt─? na p??ywalni ubra─? czepek i pokaza─? si─? w nim dziecku, aby przyzwyczai??o si─? do widoku rodzica w tym niecodziennym nakryciu g??owy.

Dalszy ci─?g artyku??u (kt??ry si─? tu nie zmie??ci??) na http://iplywamy.pl/notatka/co-musisz-wiedziec-o-plywaniu-niemowlat/

sanchezz
10-25-2016, 09:40
dobry film )

https://www.youtube.com/watch?v=KU-LRUc8TSE