Forum iPlywamy FAQ

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najcz─???ciej zadawane pytania oraz obja??nienie dzia??ania forum. U??yj poni??szych link??w lub wyszukiwarki, aby znale??─? dok??adnie to, co Ci─? interesuje.

M??j Profil Publiczny

Czym jest Publiczny Profil?

Ka??dy u??ytkownik ma swoj─? spersonalizowan─? stron─? profilu. Na stronie tej znajduj─? si─? wszystkie informacje udost─?pnione przez u??ytkownika oraz te, kt??re zosta??y podane przy rejestracji, czy zmienione w Panelu Kontrolnym.

Jest kilka sposob??w na zobaczenie Profilu danego u??ytkownika. Gdziekolwiek zobaczysz nazw─? u??ykownika, kt??ry Ci─? interesuje - kliknij na jego nick - powiniene?? zosta─? przekierowany do jego Profilu.

Lista u??ytkownik??w pozwala Ci na przegl─?danie wszystkich zarejestrowanych u??ytkownik??w oraz na szybkie przegl─?danie ich profli za pomoc─? jednego klikni─?cia.

Kiedy jeste?? zalogowany, mo??esz r??wnie?? zobaczy─? Tw??j w??asny profil poprzez klikni─?cie na sw??j nick znajduj─?cy si─? w g??rze nag????wka strony.

Mo??esz r??wnie?? przenie??─? si─? bezpo??rednio na profil danego u??ytkownika je??li znasz jego nazw─? poprzez wpisanie w pasek adresu swojej przegl─?darki: http://www.przyklad.pl/member.php?username=<nazwa uzytkownika>

Co jest pokazane na stronie Publicznego Profilu?

Publiczny profil wy??wietla informacje na temat u??ytkownika w zak??adce "O mnie". Zawiera r??wnie?? statystyki u??ytkownika, takie jak liczba post??w czy data rejestracji. Te informacje udost─?pnione s─? w zak??adce "Statystyka".

Inne informacje to m.in. Lista Przyjaci????(?), Zdj─?cie Profilowe (je??li zosta??o ustawione przez u??ytkownika) oraz list─? u??ytkownik??w kt??rzy ostatnio widzieli ten profil.

Lista Album??w U??ytkownik??w(?) i Grup(?) jest r??wnie?? zawarta na tej stronie.

Czym s─? Wpisy Go??ci?

Wpisy Go??ci to publicznie widoczne wiadomo??ci opublikowane na profilu danego u??ytkownika. By opublikowa─? wiadomo??─?, kliknij na zak??adce "Wpisy go??ci" oraz u??yj formularza kt??ry znajduje si─? w g??rnej cz─???ci tej sekcji. W tym formularzu b─?dziesz m??g?? u??y─? tylko niekt??rych typ??w formatowania tekstu - jest to napisane poni??ej edytora w formularzu. Wiadomo??─? ta b─?dzie widoczna dla wszystkich odwiedzaj─?cych profil danego u??ytkownika, ??─?cznie z niezarejestrowanymi oraz robotami wyszukiwarek - je??li administrator uruchomi?? t─? opcj─?. By skomunikowa─? si─? prywatnie z danym u??ytkownikiem - wy??lij mu Prywatn─? Wiadomo??─?.

Wpisy go??ci mog─? by─? edytowane i usuwane przez moderator??w strony lub przez u??ytkownika, kt??ry jest w??a??cicielem danego profilu. Je??li dany wpis go??cia jest nie w??a??ciwy lub te?? narusza regulamin witryny zawsze mo??esz zaalarmowa─? moderator??w o tym fakcie, klikaj─?c 'Raportuj'. Link 'Zobacz Konwersacj─?' pozwala na zobaczenie wszystkich wpis??w pomi─?dzy danym u??ytkownikiem a w??a??cicielem profilu.

Panel Ustawie??

Panel ustawie?? to miejsce, w kt??rym personalizujesz wszystkie swoje ustawienia, opcje i preferencje. Aby przej??─? do Panelu Ustawienia??, musisz najpierw by─? zarejestrowany na forum. Gdy si─? zalogujesz, w prawym g??rnym rogu nag????wka strony znajdziesz link 'Ustawienia' lub 'Panel Kontrolny'.

Strona g????wna Panelu Ustawie?? b─?dzie zawiera─? wszystkie nowe powiadomienia, w??─?czaj─?c nowe prywatne wiadomo??ci oraz oczekuj─?ce zaproszenia do znajomych. Dodatkowe odno??niki i formularze pozwol─? Ci na kontrol─?:

 • Twojego adresu email i has??a
 • Ustawie?? prywatno??ci
 • Ustawie?? profilu publicznego
 • Prywatnych wiadomo??ci
 • Subskrybowanych w─?tk??w i f??r
 • Znajomych i Kontakt??w
 • Grup

Zmiana informacji o u??ytkowniku

Jak mog─? zmieni─? informacje o mnie?

Mo??esz zmieni─? informacje o Tobie u??ywaj─?c Panelu Kontrolnego. Aby zmieni─? podstawowe informacje o sobie (w??─?czaj─?c adres email oraz has??o), kliknij na linku 'Edytuj sw??j profil' w Panelu Ustawie??. Ta podstrona pozwoli Ci na zmian─? wielu obowi─?zkowych lub opcjonalnych informacji o sobie - cz─???─? z nich zostanie umieszczona na Twoim profilu publicznym. Nie wliczaj─?c Twojego adresu email, nie podawaj tam informacji, kt??rych nie chcesz, by by??y widoczne publicznie.

Sygnatury, Avatary i Zdj─?cia Profilowe

Czym s─? sygnatury?

'Sygnatury' zawieraj─? informacje kt??re mo??na zawrze─? poni??ej wszystkich post??w danego u??ytkownika. Cz─?sto pe??ni─? funkcj─? podpisu ale mog─? r??wnie?? zawiera─? obrazki, linki do stron internetowych, cytaty itd.

Czym s─? avatary?

Avatary to ma??e obrazki kt??rych ludzie u??ywaj─? aby jednoznacznie zidentyfikowa─? lub ukry─? si─? na forum dla innych u??ytkownik??w. W niekt??rych przypadkach administrator nie pozwala na ustawienie avatara, lub zezwala na to tylko niekt??rym u??ytkownikom. Administrator mo??e r??wnie?? udost─?pni─? galeri─? gotowych avatar??w do u??ycia lub zezwoli─? na wys??anie avatara na serwer z komputera u??ytkownika. Avatary b─?d─? wy??wietlane jako cz─???─? publicznej informacji o u??ytkowniku w postach jak i publicznym profilu.

Czym s─? zdj─?cia profilowe?

Zdjecia profilowe s─? to zdj─?cia u??ytkownik??w, kt??re mo??na udost─?pni─? innym do ogl─?dania na swoim publicznym profilu. Ta opcja mo??e zosta─? lub nie zosta─? aktywowana przez administratora forum.

Jak mog─? ustawi─? swoj─? sygnatur─?, avatar oraz zdj─?cie profilowe?

Sygnatur─?, zdj─?cie profilowe czy avatar, mo??na zmieni─? w Panelu Kontrolnym (oczywi??cie je??li administrator udost─?pni?? u??ytkownikom te opcje).

Aby ustawi─?/zmieni─? sygnatur─?, kliknij na 'Edytuj sygnatur─?' w sekcji 'Ustawienia' swojego Panelu Kontrolnego.

Aby ustawi─? istniej─?cy lub przes??a─? na serwer nowy avatar, kliknij na 'Edytuj avatar'.

Aby wys??a─? na serwer swoje zdj─?cie profilowe, kliknij na 'Edytuj zdj─?cie' w sekcji 'Tw??j profil'.

Inne Ustawienia i Opcje

Do czego s??u??─? i gdzie znajd─? pozosta??e ustawienia?

Inne opcje znajdziesz w swoim Panelu Kontrolnym w sekcji Ustawienia i Opcje > 'Edytuj opcje'.

 • Logowanie & Prywatno??─?: pozwalaj─? na ustawienie:
  • 'Tryb Niewidoczny' - ustawia mo??liwo??─? ukrycia si─? przed innymi u??ytkownikami na forum - nie b─?dziesz widoczny na li??cie u??ytkownik??w ani obserwuj─?cych w─?tki.
  • 'Poka?? poziom reputacji' - pokazuje Tw??j poziom reputacji przy postach je??li administrator uaktywni?? t─? opcj─?.
  • 'Zezw??l na pobieranie vCard' - pozwala zezwoli─? lub zabroni─? u??ytkownikom pobierania Twojego vCard, o ile administrator aktywowa?? t─? funkcj─?.
 • Wiadomo??ci i Powiadomienia - opcje te zawieraj─?:
  • 'Odbieranie Email' - w tym miejscu mo??esz ustali─? sw??j wyb??r dotycz─?cy odbierania wiadomo??ci od administrator??w czy u??ytkownik??w forum.
  • 'Domy??lny tryb subskrypcji w─?tku' - ustala spos??b poinformowania Ci─? o nowych postach
  • 'Prywatne Wiadomo??ci' - ustawienia dotycz─?ce korzystania z Prywatnych Wiadomo??ci
  • 'Wiadomo??ci Go??ci' - ustawienia dotycz─?ce wpis??w go??ci na Twoim profilu
 • Ustawienia wy??wietlania w─?tku - te opcje zawieraj─?:
  • 'Widoczne elementy postu' - w tym miejscu znajduj─? si─? ustawienia dotycz─?ce widoczno??ci Sygnatur, Avatar??w i Obrazk??w w postach
  • 'Tryb Wy??wietlania W─?tku' - ustawienia dotycz─?ce domy??lnego wy??wietlania w─?tk??w( wi─?cej informacji dost─?pnych tutaj)
  • 'Ilo??─? post??w na stron─? w─?tku'
  • 'Domy??lny Wiek wygaszania w─?tku' - Zakres czasu kt??ry b─?dzie okre??la?? jakie w─?tki b─?d─? wy??wietlane - je??li przekrocz─? one dany "Wiek" - nie b─?d─? dalej wy??wietlane
 • Opcje Data & Czas zawieraj─?:
  • 'Strefa Czasowa' - Twoja strefa czasowa
  • 'Pocz─?tek Tygodnia' - dla Ustawie?? Kalendarza.
 • Opcje dodatkowe zawieraj─?:
  • 'Ustawienia Edytora Wiadomo??ci' - ta opcja pozwala Ci na wybranie typu edytora jaki b─?dziesz u??ywa?? podczas pisania post??w. Mo??esz wybra─? tryb podstawowy, tryb standardowy z przyciskami do podstawowego formatowania tekstu lub tryb pe??ny WYSIWYG kt??ry b─?dzie formatowa?? tekst w taki spos??b jaki go widzisz podczas pisania.
  • 'Styl forum' - dost─?pne tylko je??li dost─?pny jest wi─?cej ni?? jeden styl (lub 'skin') oraz administrator zezwoli?? na wyb??r u??ytkownikowi
  • 'J─?zyk forum' - dost─?pny tylko je??li jest dost─?pny wi─?cej ni?? jeden j─?zyk. To zmieni tylko ustawienia obs??ugi i j─?zyka forum - nie przet??umaczy to post??w u??ytkownik??w.

Dostosowywanie Strony Profilu

Jak mog─? spersonalizowa─? swoj─? Stron─? Profilu?

By─? mo??e - je??li administrator zezwoli?? na takie dzia??anie - b─?dzie dost─?pna opcja edycji stylu swojej Strony Profilu poprzez 'Edytuj Profil' w sekcji swojego Panelu Kontrolnego. Mo??esz dopasowa─? kolory, rodzaj czcionki, obramowanie oraz rozmieszczenie element??w strony.

Mo??esz tak??e u??y─? obrazka jako t??o niekt??rych sekcji Twojego profilu. Pierw jednak musisz doda─? taki obrazek do albumu kt??ry stworzysz (?). Obrazki t??a mog─? by─? pobierane tylko z album??w zdefiniowanych jako publiczne lub profilowe. Obrazki z album??w prywatnych nie mog─? zosta─? u??yte.

Grupy spo??eczno??ciowe

Czym jest Grupa?

Grupa to grupa ludzi zazwyczaj z podobnymi zainteresowaniami lub czym??, co jest dla nich wsp??lne. Pozwala ona na wiele sposob??w komunikowa─? si─? u??ytkownikom takiej grupy np. poprzez wsp????dzielenie zdj─?─? lub obrazk??w.

Mo??esz pobra─? list─? grup poprzez "Przynale??no??─? do grup" w sekcji Twojego prywatnego profilu (?).

Strona listy Grup zawiera wszystkie grupy jakie zosta??y stworzone. Mo??esz posortowa─? grupy wed??ug ich ilo??ci u??ytkownik??w, wiadomo??ci zdj─?─?, nazwy grupy daty utworzenia grupy czy te?? ostatnio napisanych wiadomo??ci. Mo??esz tak??e wykorzysta─? powy??sze przyk??ady do wyszukiwania grup.

Jak mog─? do??─?czy─? do grupy?

Aby do??─?czy─? do grupy, kliknij na nazwie grupy a nast─?pnie 'Do??─?cz do Grupy'. Kiedy do??─?czysz do grupy, nazwa tej grupy b─?dzie pokazana w Twoim publicznym profilu w sekcji 'Przynale??no??─? do Grup'. Musisz by─? zarejestrowanym, zalogowanym u??ytkownikiem aby do??─?cza─? do grup.

Czy mog─? stworzy─? w??asn─? grup─??

Jako zarejestrowany u??ytkownik, mo??esz tworzy─? w??asne Grupy (oczywi??cie je??li administrator na to zezwoli??). Wejd?? na stron─? Grup a nast─?pnie kliknij 'Stw??rz now─? Grup─?'. Wype??nij wymagane pola a nast─?pnie wybierz typ grupy. S─? trzy typy grup:

 • Publiczna - otwarta dla wszystkich. Nie ma ??adnych ogranicze?? co do do??─?czaj─?cych si─? os??b ani pisania wiadomo??ci w Grupie/li>
 • Tylko na zaproszenie - wymaga zaproszenia od cz??onka za??o??yciela grupy, kt??ry wysy??a je do osoby kt??ra chce do niej do??─?czy─?. Zaproszenia takie mog─? by─? wysy??ane TYLKO przez za??o??ycieli grup, administrator??w i moderator??w. Zaproszenia mo??na wys??a─? poprzez klikni─?cie 'Oczekuj─?cy i zaproszeni u??ytkownicy' na dole strony danej Grupy./li>
 • Moderowane - otwarta dla wszystkich, jednak aby wys??a─? wiadomo??─?, musi ona zosta─? najpierw zmoderowana. Moderacja odbywa si─? przez Za??o??yciela Grupy lub administrator??w i moderator??w witryny

Znajomi i Kontakty

Jaka jest r????nica pomi─?dzy znajomym a kontaktem?

Znajomo??─? jest to wsp??lny obustronny zwi─?zek pomi─?dzy dwoma u??ytkownikami. Jest ona z regu??y inicjowana przez jednego u??ytkownika i akceptowana przez drugiego.

Kontakt to znajomo??─? jednostronna. Jest ona mo??liwa gdy druga osoba nie zaakceptuje zaproszenia do znajomych, takie zaproszenie jest oczekuj─?ce lub nie dwoje u??ytkownik??w nie chce by─? znajomymi, a chc─? by te osoby pozosta??y kontaktami na ich li??cie.

Gdzie znajduje si─? lista znajomych i przyjaci?????

Twoi znajomi i kontakty znajduj─? si─? na stronie 'Kontakty i Znajomi' Twojego Panelu Kontrolnego. Twoi przyjaciele s─? r??wnie?? wy??wietleni na Twoim profilu.

Jak mog─? zaprosi─? kogo?? do znajomych, zaakceptowa─? przyjaciela lub zako??czy─? znajomo??─??

S─? dwa sposoby na zaproszenie drugiego u??ytkownika do znajomych.

Najprostsz─? metod─? jest odwiedzenie profilu danego u??ytkownika oraz klikni─?cie przycisku 'Zosta?? znajomym'.

Drugim sposobem jest dodanie danej osoby najpierw do swoich kontakt??w. Nast─?pnie z pod menu 'Kontakty i Znajomi' poprosi─? o jego zgod─? na zostanie znajomymi poprzez zaznaczenie ptaszkiem w okienku obok jego nazwy nazwanego 'Znajomy'. Nast─?pnie - zapisz stron─?.

Je??li znasz nazw─? u??ytkownika z kt??rym chcesz zosta─? znajomymi, mo??esz mu wys??a─? zaproszenie poprzez u??ycie dost─?pnego pola oraz klikni─?cie 'Dodaj Znajomego'.

Aby zaakceptowa─? znajomego, udaj si─? do sekcji "Kontakty i Znajomi". Na dole strony zobaczysz list─? oczekuj─?cych zaprosze?? do znajomych. Zaznacz zaproszenia kt??re chcesz zaakceptowa─? a nast─?pnie kliknij 'Akceptuj' i zapisz stron─?. Je??li nie chcesz zosta─? znajomymi kliknij 'Odrzu─?'.

Zako??czenie znajomo??ci mo??na wykona─? na trzy sposoby.

 • W sekcji 'Kontakty i Znajomi' odznacz sekcj─? 'Znajomy' przy nazwie osoby z kt??r─? chcesz zako??czy─? znajomo??─?. Je??li nie chcesz pozosta─? kontaktami z dan─? osob─? - odznacz obie sekcje.
 • Na stronie Twojego Profilu kliknij 'Znajomi' a nast─?pnie 'Zako??cz znajomo??─?' ko??o nazwy konkretnego u??ytkownika.
 • Na Stronie Profilu innego u??ytkownika, kliknij 'Znajomi' a nast─?pnie znajd?? jego nazw─? a nast─?pnie kliknij 'Zako??cz Znajomo??─?'.

Albums and Photos

How do I use albums?

As a member, you can create Albums of images that are linked to your public profile. Albums can be created by visiting the User Control Panel, and clicking on the 'Photos & Albums' link, and then clicking on 'Add Album'.

Each album can have a title ('Joe's Holiday to Nepal'), a description ('A bunch of photos from my recent adventure') and can be of three different types: Public, Private or Profile.

 • Public albums can be viewed by anyone
 • Private albums can only be viewed by site staff (moderators, administrators) and your Friends and Contacts (info)
 • Profile albums are viewable only by you. However, you can use the images to customize your public profile (info)

How do I upload photos?

Once you've created an album you can upload images to it. Simply view the album and click on 'Upload Photos'.

You'll have the option to give each photo a caption, and to set one image as the Album cover, which will be displayed on the public profile. To delete an album or edit the title, description or album type, click on 'Edit Album'. To delete an image, or to edit a caption or change the album cover, click on 'Edit Photos'.

All members who have access to your album images can comment on them, in a similar way to Visitor Messages (more info). You can delete any image comments from your albums, and report inappropriate messages to moderators.

When you have uploaded a photo, you can place it in your posts by using the BB code text that is displayed below the image when you view it at full size.

Prywatne Wiadomo??ci

If the administrator has enabled the Private Messaging system, registered members may send each other private messages.

How do I send Private Messages?

Private messages work a little like email, but are limited to registered members of this forum. You may be able to include BB code, smilies and images in private messages that you send.

You may send a private message to a member of this forum by clicking the 'Send A Private Message' link in the private messaging section of your user control panel (more info), or by clicking the 'Send a Private Message' link in the drop down menu that appears in a member's posts when you click on their username.

When you send a message, you have the option to save a copy of it in your 'Sent Items' folder.

How do I work with Private Message Folders?

By default, you will have two folders in your private message area. These are the 'Inbox' and the 'Sent' Items folders.

The 'Inbox' folder contains any new messages you receive. It allows you to view all the messages you have received, along with the name of the person who sent it, and the date and time it was sent.

The 'Sent Items' folder contains a copy of any messages that you have sent, where you have specified that you wish to keep a copy for future reference.

You can create additional folders for your messages by clicking the 'Edit Folders' link.

Each folder has a set of message controls which allow you to select messages, then either move them to one of your custom folders, or delete them. Once you have selected your messages, you can choose the following options in the 'Selected Messages' box at the bottom of the list:

 • Move to Folder
 • Delete
 • Mark as Read
 • Mark as Unread
 • Download as XML
 • Download as CSV
 • Download as TEXT

You will need to periodically delete old messages, as the administrator has probably set a limit to the number of private messages you can have in your folders. If you exceed this number, you will not be able to send or receive new messages until you delete some old ones.

If you would like to keep a record of your messages before you delete them, you can use any of the 'Download as..' options listed above to take a copy and store them on your own computer.

Whenever you read a message, you will have the option to reply or forward it to another member of the forum. You may also have the ability to forward that message to multiple members of your contact list.

How do I track messages?

When you send a new private message, you may have the option to request a read-receipt. This lets you check whether or not a message has been read by its recipient. To do this, go to the 'Message Tracking' page.

This page is divided into two sections: unread and read messages.

The unread messages section shows all messages that you have sent with a read-receipt request, that have not yet been read by their recipient.

The read messages section shows all messages you have sent with a receipt request that have been read and acknowledged by their recipient. The time that the message was read is also shown.

You may choose to end the tracking on any message you choose by selecting it and clicking the 'End Tracking' button.

When you receive a message with a read-receipt request, you may have the option to read the message while denying the read-receipt request. To do this, simply click the 'Deny Receipt' link rather than the title of the message, if it appears.

Subscriptions

What are subscriptions?

Subscriptions are a way of keeping track of different threads or forums. You can choose how you are notified about updates - for example by having them listed in your User CP and receiving email updates for each one.

How do I subscribe to a thread or forum?

To subscribe to a forum, click the 'Forum Tools' link above the list of threads then select 'Subscribe to Forum'. You will then have the option to choose the subscription mode for this forum. If the forum that you are subscribing to has any child forums (forums within a forum) then your subscription will be extended to these automatically.

To subscribe to a thread, click the 'Thread Tools' link at the top of the list of posts then click 'Subscribe to Thread'. You can then choose the subscription mode that you wish to use for that thread.

What subscription modes are available?

There are a number of different forum subscription modes available.

 • No Email Notification - lists the subscription in your User CP only. You do not receive any notifications about new posts or threads in the forum.
 • Daily Email Notification - sends one email a day with the new and updated threads in the forum and any sub-forums. If there are no new or updated threads in the forum or its sub-forums then you will not receive an email.
 • Weekly Email Notification - sends one email per week in the same way as the Daily Email Notification.

Thread Subscriptions have the same options as forum subscriptions with the following additional option:

 • Instant Email Notification - sends an email as soon as a new post is added to the thread. This is not sent for every reply and will only be sent once until you revisit the forums.

How do I manage Subscriptions and Folders?

Thread subscriptions can be sorted into folders for easy management. You can create as many folders as you wish by going to 'Edit Folders' in the 'Subscribed Threads' section of your User CP. To add a new folder, enter the folder name into one of the blank boxes and save the page. To delete a folder, delete the folder name. Editing a folder is done by simply editing the folder name in the list.

You can also manage your individual subscriptions by clicking 'List Subscriptions' under 'Subscribed Threads' in your User CP. Here you can select which subscriptions you wish to manage and delete them, move them to another folder, or change their subscription type.

Forum subscriptions are not managed through the List Subscriptions page and are shown on the User CP page where they contain the option to unsubscribe from the forum.

Reputation

What is reputation?

Reputation is a way of rating users depending on the quality of their posts. If the administrators have enabled reputation, then the reputation icon will be visible in posts.

Reputation may be positive Positive Reputation Icon , negative Negative Reputation Icon or neutral Neutral Reputation Icon. Negative reputation may only be given if the administrator has enabled this. Neutral reputation is only given when the person giving reputation does not meet the criteria set by the administrator to affect someone else's reputation.

How do I give reputation?

To give reputation, click on the reputation icon in the relevant post. This will reveal a form to complete with the reputation type and the reason for giving the reputation. If negative reputation is disabled then it will not be displayed in this form. You may not give reputation for the same post twice.

How do I know what reputation I have received?

You can view the reputation that you have received in your User CP (User Control Panel) where it is displayed at the bottom of the User CP page. Here you will see the latest reputation that you have received and whether this is positive, negative or neutral. Your total reputation will be shown as series of reputation indicators in your posts and profile. The more positive your reputation, the more positive icons will be shown. The more negative your reputation the more negative icons will be shown.

How much reputation is given? What is reputation power?

If the administrator has enabled this, the amount of reputation that each user will give (or take away if negative) is shown in the user's posts as 'Reputation Power'. The value of the reputation power is determined by the administrator and may increase over time depending on the settings they have applied.

What if I don't want anyone to see my reputation?

You can disable the display of your reputation by going to your User CP and selecting Edit Options. On this page you will find a check box labelled 'Show Your Reputation Level'. Un-checking this box will remove the display of your reputation and replace it with the Reputation Disabled icon. You can still give and receive reputation while your reputation display is disabled.

Szukaj w FAQ

Zaznacz t─? opcj─?, je??li chcesz szuka─? zar??wno w tre??ci, jak i w tytu??ach FAQ.

Wybierz opcj─?, aby ustali─? jak wyszukiwa─? podane s??owa. 'Dowolne s??owa' zwr??ci najwi─?cej wynik??w ale s??abo zwi─?zanych, a 'Ca??e zwroty' zwr??ci tylko wyniki zawieraj─?ce dok??adnie to, co poda??e??.

O nas
W??a??cicielem forum jest Spartan Media
telefon: +48 695 94 95 95
email: biuro@iplywamy.pl
strona g????wna
www.iplywamy.pl
Do??─?cz do nas