Forum iPlywamy FAQ

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najcz─???ciej zadawane pytania oraz obja??nienie dzia??ania forum. U??yj poni??szych link??w lub wyszukiwarki, aby znale??─? dok??adnie to, co Ci─? interesuje.

Jak stworzy─? artyku???

Je??eli masz uprawnienia aby dodawa─? artyku??y w sekcji CMS, w prawym g??rnym rogu b─?dzie znajdowa─? si─? przycisk "Stw??rz nowy artyku??". Naci??nij ten przycisk w celu uruchomienia edytora.

Jak utworzy─? wersj─? robocz─? artyku??u?

Obecnie nie mo??na utworzy─? wersji roboczej artyku??u. U??ywaj─?c opcji data i czas publikacji mo??na op????ni─? czas ukazania si─? artyku??u. Dzi─?ki temu zyskasz czas aby przegl─?dn─?─? lub zmieni─? tre??─? przed publikacj─?.
Article Drafts

Dlaczego m??j artyku?? jest niewidoczny na stronie sekcji?

Narz─?dzia vBulletin CMS pozwalaj─? zarz─?dza─? kiedy i gdzie b─?dzie opublikowany artyku??. Je??eli nie widzisz swojego artyku??u w odpowiedniej sekcji powiniene??:

  • Sprawdzi─?, czy jeste?? w odpowiedniej sekcji.
  • Sprawdzi─?, czy ustawienia sekcji nie ograniczaj─? grupy odbiorc??w, kt??ra mo??e przegl─?da─? sekcj─?. Je??eli tak, to artyku?? nie b─?dzie widoczny dla wszystkich dop??ki nie zmienisz opcji przegl─?dania.
  • Sprawd?? czy artyku?? zosta?? opublikowany.
  • Sprawd?? czy data publikacji zosta??a ustawiona na dzisiaj lub dzie?? sprzed dnia dzisiejszego.

Szukaj w FAQ

Zaznacz t─? opcj─?, je??li chcesz szuka─? zar??wno w tre??ci, jak i w tytu??ach FAQ.

Wybierz opcj─?, aby ustali─? jak wyszukiwa─? podane s??owa. 'Dowolne s??owa' zwr??ci najwi─?cej wynik??w ale s??abo zwi─?zanych, a 'Ca??e zwroty' zwr??ci tylko wyniki zawieraj─?ce dok??adnie to, co poda??e??.

O nas
W??a??cicielem forum jest Spartan Media
telefon: +48 695 94 95 95
email: biuro@iplywamy.pl
strona g????wna
www.iplywamy.pl
Do??─?cz do nas