Forum iPlywamy FAQ

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najcz─???ciej zadawane pytania oraz obja??nienie dzia??ania forum. U??yj poni??szych link??w lub wyszukiwarki, aby znale??─? dok??adnie to, co Ci─? interesuje.

Forum, Tematy i Posty

Do czego s??u??y forum dyskusyjne?

Forum dyskusyjne jak sama nazwa wskazuje umo??liwia wymian─? zda?? pomi─?dzy u??ytkownikami. Na forum sk??adaj─? si─? kategorie, fora(nazywane r??wnie?? dzia??ami), subfora, tematy oraz pojedyncze posty.

Jak to wszystko jest zbudowane?

G????wnym elementem na forum s─? kategorie. Do nich natomiast przypisane s─? fora, w kt??rych odbywaj─? si─? dyskusje na dok??adniej okre??lone kwestie. W forach natomiast znajduj─? si─? w─?tki gdzie U??ytkownicy prowadz─? dyskusje na konkretny temat. W ka??dym w─?tku zobaczysz r??wnie?? posty ? czyli pojedyncze wiadomo??ci pisane przez u??ytkownik??w.

Wiesz ju??, ??e na stronie g????wnej zobaczysz kategorie oraz fora. Znajduj─? si─? tam r??wnie?? podstawowe statystyki dotycz─?ce forum, kt??re traktuj─? o liczbie rozpocz─?tych w─?tk??w, post??w oraz liczbie zarejestrowanych U??ytkownik??w.

Jak porusza─? si─? po forum?

Kiedy klikniesz na nazwie wybranego forum zobaczysz list─? temat??w napisanych w tym forum. Temat (czy te?? inaczej w─?tek) to dyskusja pomi─?dzy u??ytkownikami forum lub go??─?mi. Ka??dy temat rozpoczyna si─? od pojedynczego postu. Zaraz po nim zobaczysz wiele innych post??w dodanych przez innych u??ytkownik??w. Ka??dy temat mo??esz oceni─? (?) oraz o ile jest taka mo??liwo??─? zag??osowa─? w s─?dzie do??─?czonej do tematu (?).

Aby rozpocz─?─? nowy temat musisz wej??─? do dzia??u, kt??ry odpowiada Ci tematycznie oraz klikn─?─? button 'Nowy Temat' Rozpocznij Nowy Temat (mo??esz potrzebowa─? do tego odpowiednich uprawnie?? okre??lonych przez Administratora forum).

Spis temat??w mo??e by─? uporz─?dkowany na wiele sposob??w. Domy??lnie pierwsze na li??cie s─? tematy, w kt??rych pad??a ostatnia odpowied?? w dziale. Mo??esz jednak ??atwo zmieni─? ten porz─?dek na bardziej Tobie odpowiadaj─?cy np. wg temat??w z najwi─?ksz─? liczb─? odwiedzin, najwy??ej ocenianych itd.. Musisz skorzysta─? z menu znajduj─?cego si─? w g??rnej cz─???ci listy temat??w.

Podzia?? listy w─?tk??w na podstrony

Gdy jest wi─?cej w─?tk??w do wy??wietlenia na jednej stronie ni?? ustalona ilo??─? pojawi si─? ramka "Strona", kt??ra zawiera numery podstron. Oznacz to, i?? lista w─?tk??w zosta??a podzielona na wi─?cej, ni?? jedn─? podstron─?.

Ta metoda podzia??u listy w─?tk??w na wiele podstron jest stosowana na ca??ym forum.

Czym s─? Przyklejone Tematy?

Tematy, kt??re wymagaj─? od U??ytkownika wi─?kszej uwagi nazywamy 'przyklejonymi'. S─? one wyr????nione przez moderatora lub administratora (?), czyli kr??tko m??wi─?c znajduj─? si─? ca??y czas na szczycie listy wszystkich temat??w w dziale.

Jak mog─? przeczyta─? wybrany Temat?

Aby przeczyta─? temat nale??y klikn─?─? na jego tytu??. Zobaczysz wtedy uk??ad post??w, o kt??rym by??o wspomniane ju?? wcze??niej. Czyli post (pojedyncza wiadomo??─?) rozpoczynaj─?cy temat oraz posty innych u??ytkownik??w lub go??ci bior─?cych udzia?? w dyskusji.

W celu dodania do tematu swojej odpowiedzi (postu) nale??y klikn─?─? button ?Odpowiedz? Odpowiedz w Temacie. Je??eli zamiast okna do wpisania wiadomo??ci zobaczysz komunikat mo??e to oznacza─?, ??e jeste?? niezarejestrowanym u??ytkownikiem, nie posiadasz odpowiednij praw, aby odpowied?? w temacie lub temat zosta?? zako??czony przez administratora lub moderatora (jest zamkni─?ty).

Mo??esz u??ywa─? te?? opcji 'Szybka Odpowied??'. Jest to okienko znajduj─?ce si─? prawie na samym dole strony z tematem. Je??eli nie mo??esz pisa─? od razu oznacza to, ??e albo musisz uaktywni─? okienko szybkiej odpowiedzi poprzez klikni─?cie na button Szybka Odpowied?? lub administrator zablokowa?? ca??kowicie mo??liwo??─? u??ywania 'Szybkiej Odpowiedzi'.

W przypadku d??ugich temat??w mo??esz zmieni─? porz─?dek wy??wietlania post??w. Aby dowiedzie─? si─? wi─?cej o przegl─?daniu i nawigcaji temat??w kliknij tutaj.

Czy istnieje jaki?? szybki spos??b poruszania si─? po dzia??ach na forum?

Je??li wiesz, w kt??rym dziale znajduje si─? interesuj─?cy Ci─? temat mo??esz u??ywa─? menu 'Skocz do forum'. Znajdziesz je w dolnej cz─???ci ka??dej podstrony forum.

Jak mog─? znale??─? wi─?cej informacji o u??ytkownikach?

Aby dowiedzie─? si─? wi─?cej o konkretnym u??ytkowniku, kliknij w jego nick (nazw─?). Zostaniesz przeniesiony do jego publicznego profilu (?).

Czym jest Pasek Nawigacyjny?

Pasek Nawigacyjny (zwany r??wnie?? po prostu Menu) znajduje si─? w g??rnej cz─???ci forum, najcz─???ciej zaraz pod logo. Z prawej strony zlokalizowany jest panel, dzi─?ki kt??remu szybko mo??esz si─? zalogowa─?. Pozosta??e standardowe pozycje w menu to: Panel U??ytkownika (?), FAQ (kt??re w??a??nie czytasz), Kalendarz (?), Wyszukiwarka (?) oraz Szybkie menu (?), w kt??rym umieszczone s─? linki do przydatnych funkcji.

Jak─? rol─? ma sekcja 'Aktualnie na Forum'?

W dolnej cz─???ci strony g????wnej widzisz informacje o tym kto aktualnie jest zalogowany na forum, kto ma dzi?? urodziny, liczb─? obecnych go??ci czy te?? wa??ne wydarzenia w ??yciu forum zanotowane w Kalendarzu.

Jak mog─? zmieni─? wygl─?d forum?

Mo??esz zmieni─? styl u??ywany przez Ciebie na forum. Menu do tego celu najcz─???ciej znajduje si─? w lewym dolnym rogu strony. Kliknij, aby je rozwin─?─? i wybierz jeden z dost─?pnych styl??w. Je??eli nie ma takiego menu oznacza to, ??e na forum jest tylko jeden styl lub administrator nie zezwoli?? na wybieranie stylu.

Rejestracja

Prawdopodobnie administrator wymaga rejestracji na forum w celu otrzymania pe??nych uprawnie??. Dzi─?ki rejestracji zyskasz na forum swoje unikalne konto, z nazw─? u??ytkownika.

Rejestracja na forum jest darmowa i daje Ci wiele mo??liwo??ci niedost─?pnych dla go??ci:

 • Rozpoczynanie nowych temat??w,
 • Udzielanie odpowiedzi na tematy innych uzytkownik??w,
 • Edytowanie post??w,
 • Otrzymywanie informacji na E-Mail o pojawieniu si─? nowej odpowiedzi w interesuj─?cych Ci─? tematach,
 • Wysy??anie prywatnych wiadomo??ci do innych u??ytkownik??w,
 • Stworzenie w??asnego albumu z obrazkami oraz komentowanie obrazk??w innych u??ytkownik??w,
 • Dodawanie wydarze?? do Twojego kalendarza,
 • Korzystanie z 'Listy Kontakt??w', dzi─?ki kt??rej szybko i ??atwo sprawdzisz czy Twoi znajomi s─? obecnie na forum,

Jak mog─? si─? zarejestrowa─??

Aby si─? zarejestrowa─? musisz klikn─?─? link 'Zarejestruj Si─? ' znajduj─?cy si─? w g??rnej cz─???ci ka??dej strony. Najpierw musisz zapozna─? si─? i zaakceptowa─? regulamin obowi─?zuj─?cy na forum. Nast─?pnie zostaniesz poproszone o wybranie nazwy u??ytkownika, podanie has??a oraz poprawnego adresu E-Mail. Nieraz bywa, ??e w celu uko??czenia rejestracji musisz wype??ni─? te?? inne, dodatkowe pola, kt??re zosta??y dodane przez administratora. Po kompletnym uzupe??nieniu formularza rejestracyjnego przejd?? na d???? strony i potwierd?? rejestracj─?. Je??eli administrator zdecydowa?? o konieczno??ci zweryfikowania adres??w E-Mail musisz zalogowa─? si─? na skrzynk─? pocztow─? i klikn─?─? link aktywacyjny znajduj─?cy si─? w wys??anej do Ciebie wiadomo??ci. Je??eli E-Mail nie znalaz?? si─? w skrzynce odbiorczej sprawd?? czy nie zosta?? sklasyfikowany jako 'Spam'

Je??eli obawiasz si─?, ??e Tw??j adres mo??e pos??u??y─? do spamowania ukryj go dla innych u??ytkownik??w. Nawet je??li zezwolisz innym u??ytkownikom na kontaktowanie si─? z Tob─? za pomoc─? E-Mail to i tak nie b─?d─? mogli oni odczyta─? Twojego adresu z forum.

Je??li nie uko??czy??e?? 13 roku ??ycia, administrator mo??e poprosi─? twoich rodzic??w o zgod─? na rejestracj─?. Wi─?cej informacji o tym podczas przeprowadzania procesu rejestracji.

Przeszukiwanie Forum i Temat??w

Jak mog─? znale??─? interesuj─?ce mnie informacje na forum?

Aby szybko znale??─? temat lub post zawieraj─?cy z interesuj─?ce Ci─? informacje kliknij link 'Szukaj' znajduj─?cy si─? w belce nawigacyjnej pod logo. Nast─?pnie sprecyzuj w kilku s??owach co chcesz wyszuka─? i wybierz z rozwijanego menu 'Poka?? tematy' lub 'Poka?? posty' w celu okre??lenia w jakiej formie maj─? by─? zwr??cone wyniki.

Istnieje r??wnie?? opcja 'Zaawansowane wyszukiwanie', kt??r─? mo??esz wybra─? po klikni─?ciu 'Szukaj' w belce nawigacyjnej. Daje ona mo??liwo??─? zaw─???enia obszaru przeszukiwania. Mo??esz wybra─? wyszukiwanie tylko w jednym forum, temat??w lub post??w napisanych przez konkretnego u??ytkownika lub wyszukiwania temat??w z wybranymi tagami (?). Zaawansowane Wyszukiwanie pozwala Ci r??wnie?? sprecyzowa─? w jakim czasie zosta??y napisany posty lub tematy.

Jak mog─? przeszukiwa─? konkretne forum lub temat?

Je??eli przegl─?dasz forum i chcesz szybko wyszuka─? w nim temat u??yj opcji 'Przeszukaj to Forum', kt??ra znajduje si─? belce, nad list─? temat??w. Mo??esz r??wnie?? przeszuka─? temat w celu znalezienia jednego postu. Przegl─?daj─?c temat kliknij link 'Przeszukaj ten temat' znajduj─?cy si─? w g??rnej cz─???ci przegl─?danej w??a??nie strony.

Og??oszenia

Czym s─? og??oszenia?

Og??oszenia to specjalne wiadomo??ci napisane przez administratora lub moderator??w. R????ni─? si─? one od temat??w tym, ??e nie mo??esz udzieli─? w nich odpowiedzi. Je??eli masz zastrze??enia co do og??oszenia mo??esz jedynie utworzy─? nowy temat w dziale gdzie znajduje si─? og??oszenie.

Og??oszenia wy??wietlane s─? nad zwyk??ymi i przyklejonymi tematami (na samej g??rze listy).

Opcje wy??wietlania temat??w

Jak mog─? zmieni─? metod─? wy??wietlania wiadomo??ci w temacie?

Masz mo??liwo??─? znacznej zmiany wygl─?du tematu. Kiedy przegl─?dasz dany w─?tek, nad pierwszym postem (w pasku zarz─?dzania tematem), po prawej stronie znajduje si─? sekcja o nazwie ?Wygl─?d?. Kliknij w to i wybierz kt??r─??? z opcji.

Do wyboru masz:

Wygl─?d liniowy - Standardowy i stosowany na prawie wszystkich forach internetowych. Wy??wietla wiadomo??ci chronologicznie od najstarszej do najnowszej. Wiadomo??ci wy??wietlane s─? jedna pod drug─? w ca??o??ci i osobnej tabeli co pozwala na przegl─?danie ca??ych tre??ci na raz.

Wygl─?d w─?tkowy - Wy??wietlana jest lista napisanych wiadomo??ci w danym temacie wraz z ich autorami. Dzi─?ki temu w ??atwy spos??b mo??esz stwierdzi─? kto odpowiada?? na jaki post. Na li??cie widoczny jest tak??e kr??tki fragment wiadomo??ci. Po jego klikni─?ciu zostaniesz przeniesiony do widoku konkretnego postu.

Wygl─?d mieszany -Po??─?czenie obydwu styli wy??wietlania tematu. Widzisz zar??wno drzewo z fragmentami wiadomo??ci i ich autorami jak i ka??dy post w standardowej postaci czyli w osobnej tabeli. Po klikni─?ciu w drzewie w dany fragment postu tak??e zostaniesz przeniesiony do widoku tylko tego wybranego.

Przegl─?danie nowych post??w lub "wiadomo??ci napisanych dzisiaj"

W jaki spos??b mog─? zobaczy─? ostatnie posty?

Obecnie masz do wyboru dwa szybkie sposoby na przegl─?dni─?cie nowo napisanych lub zaktualizowanych temat??w.

Je??li jeste?? niezalogowany, to po przej??ciu do sekcji "Dzisiejsze posty" wy??wietlane b─?d─? tematy napisane b─?d?? zaktualizowane o nowe wiadomo??ci w ostatnich 24 godzinach.

Je??li jeste?? zalogowany sekcja "Dzisiejsze posty" automatycznie zmienia swoj─? nazw─? na "Nowe posty". Tematy wy??wietlane w tym miejscu s─? w─?tkami napisanymi lub zaktualizowanymi od twojej ostatniej wizyty.

Administrator mo??e wybra─? opcj─? zapisywania w bazie danych tego czy nowe w─?tki by??y przez ciebie przegl─?dane. Je??li tak si─? stanie nowe tematy (b─?d?? te wzbogacone o nowe posty) b─?d─? musia??y zosta─? przez ciebie przegl─?dni─?te aby widnia??y jako przeczytane.

Oceny w─?tk??w

Czym s─? oceny?

Forum pozwala ci na oddanie g??osu na poszczeg??lne tematy. Oceny s─? pomi─?dzy: 1 gwiazdk─? (S??aby), a 5 gwiazdkami (Doskona??y). Dzi─?ki tym ocenom szybko mo??esz stwierdzi─? jako??─? danego w─?tku.

Na li??cie wy??wietlanych temat??w masz tak??e mo??liwo??─? sortowania ich po ocenach od najwy??ej ocenionego do najni??ej i odwrotnie.

Ty tak??e u??ywaj tej opcji i oceniaj tematy aby w ten spos??b odzwierciedli─? jego jako??─?. Spos??b wystawiania oceny jest banalny. W widoku w─?tku klikasz na g??rze w sekcje "Oce?? temat". Nast─?pnie z rozwijanego menu wybierasz ilo??─? gwiazdek jakie chcesz przydzieli─? za temat. W zale??no??ci od ustawie?? przez administracj─? mo??esz lub nie mo??esz w p????niejszym czasie dokonywa─? zmiany oceny

Narz─?dzia tematu

Czym s─? narz─?dzia w─?tku?

W g??rnej cz─???ci tematu masz link "Narz─?dzia w─?tku". Klikaj─?c w niego do wykorzystania masz nast─?puj─?ce opcje:

 • Wersja do druku - ta pokazuje ci dany w─?tek bez jakichkolwiek grafik przygotowany do wydrukowania.
 • Wy??lij na email - je??li s─?dzisz, ??e w─?tek jest godny polecenia mo??esz przes??a─? jego link na ka??dy adres e-mail.
 • Subskrybuj ten temat - gdy u??ywasz subskrypcji, w przypadku pojawienia si─? nowych wiadomo??ci w w─?tku zostaniesz poinformowany poprzez e-mail. Kliknij tutaj po wi─?cej informacji na temat subskrypcji.
 • Dodaj ankiet─? do w─?tku - je??li jeste?? autorem danego tematu mo??esz doda─? do niego ankiet─?. Kliknij tutaj po wi─?cej informacji.

Tagi

Czym s─? tagi?

Tagi s─? u??ywane g????wnie do wyszukiwania konkretnych rzeczy i okre??lania specyfiki w─?tk??w. Standardowy system wyszukiwania znajduje okre??lone frazy zawarte w tytule tematu lub samym po??cie.

U??ywaj─?c tag??w mo??esz konkretnie poda─? dziedzin─? jakiej dotycz─? tre??ci zawarte w w─?tku. Dla przyk??adu, je??li w temacie zamieszczasz np. zdj─?cia i wszystko co dotyczy fotografii w tagach mo??esz poda─? po protu "fotografia" lub "zdj─?cia" Znacznie u??atwi to wyszukiwanie innym u??ytkownikom.

Dla jednego tematu mo??esz u??y─? wi─?cej ni?? jeden tag. Gry okre??lisz dok??adnie tematyk─? i specyfike w─?tku mo??esz zwi─?kszy??─? jego popularno??─?.

Kto mo??e dodawa─? tagi?

Tagi dodawa─? mo??e ka??dy u??ytkownik, kt??ry napisa?? dany temat. U??ytkownicy specjalnie uprawnieni mog─? tak??e modyfikowa─? lub usuwa─? tagi.

Jak mam u??ywa─? tag??w?

Tagi s─? wy??wietlane pod ostatnim postem na stronie tematu. Gdy klikniesz w dany tag otworzy ci si─? strona z list─? temat??w w jakich u??yty zosta?? ten tag. Gdy klikniesz natomiast w link "Tagi" (w tym samym miejscu) zostaniesz przeniesiony na strone, na kt??rej wy??wietlane s─? wszystki u??yte dotychczas tagi.

W li??cie u??ytych tag??w najpopularniejsze s─? te, kt??re wy??wietlaj─? si─? jako najwi─?ksze. Czyli odnosisz efekt, ??e ten tag, kt??ry zosta?? napisany (w li??cie) najwi─?ksz─? czcionk─? jest najpopularniejszy.

Ciasteczka

Czym jest "Automatyczne Logowanie"?

Kiedy si─? rejestrujesz lub logujesz (w g??rnej cz─???ci strony forum) masz do wyboru tak??e opcj─? "Zapami─?taj Logowanie". Gdy j─? zaznaczysz przegl─?darka za pomoc─? ciasteczek zapami─?ta dane jakie wpisywa??e?? i umiejscowi je na twoim komputerze. Dzi─?ki temu przy nast─?pnym wej??ciu na forum nie b─?dziesz musia?? si─? logowa─? tylko od razu wejdziesz jako zalogowany u??ytkownik. Korzystanie z tej opcji jest dobre gdy do danego komputera masz dost─?p tylko ty. W przypadku u??ywania komputera publicznego np. w szkole na twoje konto wej??─? mog─? inne osoby!

Jak mog─? czy??ci─? ciasteczka?

Mo??esz wyczy??ci─? wszystkie swoje ciasteczka (z forum) za pomoc─? opcji "Wyloguj si─?". Znajduje si─? ona na samym dole strony po prawej stronie. Wylogowuj─?c si─? twoje ciasteczka dla forum s─? czyszczone.

W Internet Explorer 6 na Windows XP: Kliknij w menu "Narz─?dzia". Wybierz "Opcje internetowe" z rozwini─?tego menu. Kliknij "Usu?? pliki cookie" w oknie dialogowym. w oknie dialogowym "Usuwanie plik??w cookie" kliknij przycisk "OK".

W Internet Explorer 7: Kliknij w menu "Narz─?dzia". Wybierz "Opcje internetowe" z rozwini─?tego menu. Kliknij "Usu??", w obszerze "Historia przegl─?dania" w oknie dialogowym. W oknie dialogowym "Usuwanie historii przegl─?dania" kliknij przycisk "Usu?? pliki cookie". W oknie dialogowym "Usuwanie plik??w cookie" kliknij przycisk "Tak".

W Firefox: Kliknij w menu "Narz─?dzia". Wybierz "Opcje" z rozwini─?tego menu. Z okna dialogowego wybierz "Prywatno??─?". Znajd?? sekcje "Ciasteczka" i kliknij w "Wy??wietl ciasteczka". W oknie dialogowym "Cisateczka" kliknij "Usu?? wszystkie ciasteczka"

W Opera: Id?? do Narz─?dzi, Preferencje, Zaawansowane, Cisateczka, Mene??d??er ciasteczek nast─?pnie kliknij w nazw─? danej strony i wybierz przycisk "Usu??".

Twoje ciasteczka zosta??y usuni─?te. Teraz zrestartuj komputer i ponownie odwied?? forum aby si─? upewni─?.

W innych przegl─?darkach usuwanie ciasteczek wygl─?da podobnie.

Zagubione has??a

Zapomnia??em swojego has??a. Co mog─? zrobi─??

Je??li zapomnia??e?? swojego has??a, mo??esz klikn─?─? w link "Zapomnia??em swojego has??a". Dzi─?ki temu przeniesiesz si─? do formularza odzyskiwania danych .

Gdy przejdziesz ju?? do wy??ej opisanego formularza w okienku musisz wpisa─? sw??j e-mail jaki poda??e?? przy rejestracji. Po jego wpisaniu i zatwierdzeniu na podany e-mail przyjdzie kr??tka instrukcja z opisem co dalej...

Skrypt nie rozszyfruje twojego has??a tylko je usunie.

Musisz pami─?ta─? o tym aby adres e-mail (kt??ry podajesz) by?? taki sam z jakim si─? rejesrowa??e??. Je??li po kilku minutach od wykonania tej akcji nie widzisz wiadomo??ci z instrukcjami posprawdzaj wszystkie foldery poczty, nawet folder spamu.

Kalendarze

Link do "Kalendarza"mo??esz zobaczy─? w g??rnej cz─???ci forum (je??li ta opcja jest zezwolona przez administratora). Standardowo, forum posiada jeden domy??lny kalendarz, z kt??rego korzysta─? mog─? wszyscy u??ytkownicy.

Zazwyczaj u??ytkownicy maj─? wystarczaj─?ce zezwolenia aby dodawa─? dowolne wydarzenia.

Dodatkowo, administrator mo??e utworzy─? dodatkowy, prywatny kalendarz dla indywidualnych u??ytkownik??w lub wybranych grup .

Jak mog─? dodawa─? wydarzenia do kalendarza?

Je??li masz odpowiednie zezwolenia w widoku kalendarza znajduje si─?tabela o nazwie "Dodaj Nowe Wydarzenie". Administrator m??g?? zezwolni─? na dodawanie publicznych wydarze??.

Masz trzy typy wydarze?? jakie mo??esz doda─? do kalendarza:

 • Osobne wydarzenie - wydarzenie ma miejsce w jednym, okre??lonym dniu.
 • Okresowe wydarzenie - w wydarzeniu okre??lasz konkretn─? date jego startu i zako??czenia.
 • Cykliczne wydarzenie - w wydarzeniu mo??esz okre??li─? dat─? jego startu i zako??czenia. Wybierasz tak??e jak cz─?sto ma si─? ono powtarza─? np. co miesi─?c, co rok lub co tydzie?? itp.

Gdzie pokazywane s─? urodziny?

Urodziny pokazywane s─? tak??e w kalendarzu. Twoje urodziny automatycznie b─?d─? wy??wietlane w kalendarzu je??li podasz ich dat─? w swoim profilu. Notka: Je??eli nie podasz roku urodzenia, w kalendarzu nie b─?dzie wy??wietla?? si─? tw??j wiek.

Je??eli wpiszesz swoj─? dat─? urodzin twoja nazwa b─?dzie wy??wietlana na stronie g????wnej forum w sekcji urodzin (statystyki forum).

Lista u??ytkownik??w

Czym jest lista u??ytkownik??w?

Na li??cie u??ytkownik??w wy??wietlani s─? zarejestrowani u??ytkownicy forum. Je??li administrator nada?? odpowiednie zezwolenia, mo??esz zobaczy─? u??ytkownik??w sortowanych: alfabetycznie (przez ich nazwy), przez daty do??─?czenia, przez ilo??─? napisanych post??w lub poprzez reputacj─? (?).

Aby zobaczy─? list─? kliknij w link "Lista u??ytkownik??w" w g??rnej nawigacji strony.

Je??li chcesz szybko wyszuka─? u??ytkownika kliknij w link "Szukaj u??ytkownik??w" i wpisz jego nazw─? w pole tekstowe. Dla dok??adniejszych wyszukiwa?? - je??eli szukanie ma bazowa─? na dacie do??─?czenia, ilo??ci post??w itp. - kliknij w "Zaawansowane Wyszukiwanie" w menu wyszukiwania.

Wszyscy u??ytkownicy s─? widoczni na li??cie?

Niekt??rych u??ytkownik??w mo??esz nie zobaczy─? na li??cie pomimo tego, ??e s─? zarejestrowani na forum. Administrator mo??e ukry─? konkretnych u??ytkownik??w lub grupy tak aby nie wy??wietlali si─? na li??cie.

Twoje powiadomienia

Czym s─? twoje powiadomienia?

Gdy jeste?? zalogowany, link "Twoje powiadomienia" mo??e wy??wietla─? si─? w tabeli "Witaj" w g??rnej cz─?sci forum. "Twoje powiadomienia" s─? wy??wietlane gdy masz jedno z poni??szych zdarze??:

 • Nieprzeczytane prywatne wiadomo??ci (?)
 • Nieprzeczytane wiadomo??ci odwiedzaj─?cych (?)
 • Wiadomo??ci odwiedzaj─?cych oczekuj─?ce na zatwierdzenie
 • Zaproszenie do kontakt??w (?)
 • Zaproszenie do grupy socjalnej (?)
 • Ostrze??enie grupy socjalnej
 • Nieprzeczytany komentarz obrazka (?)
 • Komentarz obrazka oczekuj─?cy na zatwierdzenie

Klikaj─?c w link "Twoje powiadomienia", mo??esz szybko sprawdzi─? ile typu wy??ej wymienionych zdarze?? masz dotychczas.

Szybkie menu

Czym jest szybkie menu?

W pasku nawigacyjnym w g??rnej cz─???ci ka??dej strony znajduje si─? kilka przydatnych link??w. Jednym z nich jest rozwijane menu, kt??re nazwa si─? szybkie menu. (Wy??wietla si─? tylko dla zarejestrowanych u??ytkownik??w, kt??rzy s─? zalogowani na forum). Klikaj─?c kursorem myszki rozwinie si─? okienko z nast─?puj─?cymi opcjami:

 • Szybkie menu
  • Dzisiejsze posty (pokazuje posty napisane w ci─?gu ostatnich 24 godzin)
  • Oznacz fora jako przeczytane (oznacza wszystkie w─?tki i posty jako przeczytane podczas twojej sesji - jest to alternatywny skr??t dla faktycznie czytanych w─?tk??w i post??w)
  • Otw??rz list─? kontakt??w (otwiera nowe okienko z list─? wszystkich twoich kontakt??w)
 • Spo??eczno??─?
  • Kontakty i znajomi (zarz─?dzanie swoj─? list─? znajomych i kontaktami)
  • Grupy spo??eczno??ciowe (zarz─?dzanie swoimi grupami)
  • Obrazki i albumy (zarz─?dzanie swoimi obrazkami i albumami)
 • Panel u??ytkownika (umo??liwia wej??cie do osobistego panelu u??ytkownika)
  • Edytuj sygnatur─? (edycja swojej sygnatury, kt??ra wy??wietla si─? pod postami)
  • Edytuj profil (edycja swojego profilu)
  • Zaawansowane opcje (zarz─?dzanie zaawansowanymi ustawieniami)
 • Inne
  • Prywatne wiadomo??ci (zarz─?dzanie swoimi prywatnymi wiadomo??ciami, odbieranie i pisanie ich, itd.)
  • Subskrypcje temat??w (wy??wietla subskrypcje temat??w i pozwala zarz─?dza─? nimi)
  • Tw??j profil (wy??wietla tw??j profil)
  • Kto jest online (wy??wietla u??ytkownik??w, kt??rzy s─? aktualnie dost─?pni online na forum i co w tej chwili robi─?)

Kontakt z innymi u??ytkownikami

Czy mog─? wysy??a─? e-maile do innych u??ytkownik??w?

Tak. Aby wys??a─? email to innego u??ytkownika, mo??esz znale??─? jego adres za pomoc─? listy u??ytkownik??w, b─?d?? klikn─?─? na przycisk Email User, kt??ry znajduje si─? przy ka??dym napisanym po??cie przez danego u??ytkownika.

Zwykle otwiera si─? strona z formularzem, w kt??rym mo??na wpisa─? tre??─? wiadomo??ci. Po napisaniu tre??ci nale??y wcisn─?─? "wy??lij e-mail" a wiadomo??─? zostanie natychmiast wys??ana do naszego odbiorcy.

Czy mog─? zobaczy─? adresy e-mail?

Ze wzgl─?d??w prywatno??ci, adres e-mail odbiorcy nie jest wy??wietlany podczas tego procesu.

Dlaczego nie mog─? wys??a─? wiadomo??ci email?

Je??li nie mo??esz znale??─? przycisku pozwalaj─?cego wysy??a─? e-mail do innego u??ytkownika, oznacza to, ??e administrator wy??─?czy?? funkcj─? pozwalaj─?c─? na wysy??anie e-maili, b─?d?? dany u??ytkownik nie wyrazi?? zgody na wysy??anie do niego wiadomo??ci e-mail.

Czy mog─? wysy??a─? powiadomienia do znajomych?

Inn─? przydatn─? funkcj─? e-maila jest mo??liwo??─? wys??ania linku do w─?tku Twojemu znajomemu - takiego kt??ry wydaje Ci si─?, ??e go zainteresuje. Kiedy b─?dziesz przegl─?da?? w─?tek, gdzie?? na stronie znajdziesz link kt??ry pozwoli Ci wys??a─? wiadomo??─? do kogo tylko zechcesz. Tw??j ID polecaj─?cego b─?dzie dodany do linku, wi─?c je??li Tw??j znajomy zarejestruje si─? na forum, w jego profilu automatycznie pojawi si─? informacja o zaproszeniu go na forum.

Czym s─? prywatne wiadomo??ci?

Zarejestrowani u??ytkownicy mog─? r??wnie?? wysy??a─? wiadomo??ci do innych u??ytkownik??w forum u??ywaj─?c systemu prywatnych wiadomo??ci. Aby uzyska─? wi─?cej informacji na ten temat, kliknij tutaj.

Czym s─? wpisy go??ci?

Zarejestrowani u??ytkownicy mog─? zostawia─? wiadomo??ci przeznaczone dla innych u??ytkownik??w za pomoc─? wpisu na stronie profilu tego u??ytkownika. Te wiadomo??ci mog─? by─? ogl─?dane przez wszystkich odwiedzaj─?cych ten profil, w??─?cznie z zarejestrowanymi u??ytkownikami forum, go??─?mi oraz robotami wyszukiwarek. Aby uzyska─? wi─?cej informacji na temat wpis??w go??ci, kliknij tutaj.

Radzenie sobie z problematycznymi u??ytkownikami

Czy mog─? blokowa─? posty, maile oraz wiadomo??ci od wybranych u??ytkownik??w?

Je??li na forum s─? u??ytkownicy, kt??rzy w jaki?? spos??b Ci przeszkadzaj─? lub po prostu nie chcesz ogl─?da─? ich post??w, odbiera─? ich Prywatnych Wiadomo??ci czy Emaili - mo??esz doda─? takich u??ytkownik??w do twojej "Listy Ignorowanych". Jest par─? sposob??w, by tego dokona─?:

Poprzez Tw??j Panel Kontrolny: Panel Kontrolny, Ustawienia & Opcje, Edytuj List─? Ignorowanych. Nast─?pnie wpisz nazw─? takiego u??ytkownika w wolne pole tekstowe i kliknij 'Ok'.

Co je??li zobacz─? co?? obra??liwego czy ??ami─?cego regulamin forum?

Na forum znajdziesz wiele link??w 'Raportuj'.Te linki pozwalaj─? Ci na poinformowanie ekipy forum, je??li znajdziesz co?? obra??liwego, ??ami─?cego regulamin forum lub nielegalnego.

RSS i Podcasty

Czy mog─? u??ywa─? RSS by by─? na bie??─?co z nowymi postami?

Je??li administrator uruchomi?? rozpowszechnianie RSS, pozwoli Ci to na przegl─?danie nowo utworzonych w─?tk??w na forach dost─?pnych dla go??ci bez potrzeby fizycznego odwiedzania forum.

Kana??y RSS s─? aktualnie dost─?pne w dw??ch formatach - RSS oraz RSS v2.

Wi─?kszo??─? nowych przegl─?darek ma wbudowane funkcje do czytania kana????w RSS i automatycznie wykryj─? dost─?pno??─? kana??u RSS na stronach forum.

Jak mog─? s??ucha─? podcast??w

Podcast to udost─?pnianie w internecie plik??w audio (jak np. '.mp3s'). Mog─? by─? one odtwarzane w szerokiej gamie odtwarzaczy muzycznych oraz komputerach. Je??li administrator forum uruchomi?? t─? funkcj─?, by─? mo??e b─?dziesz m??g?? ujrze─? linki do podcast??w w tre??ci w─?tk??w.

Podcasty zawarte w tre??ci w─?tk??w s─? dost─?pne tylko przez kana??y RSS.

Szukaj w FAQ

Zaznacz t─? opcj─?, je??li chcesz szuka─? zar??wno w tre??ci, jak i w tytu??ach FAQ.

Wybierz opcj─?, aby ustali─? jak wyszukiwa─? podane s??owa. 'Dowolne s??owa' zwr??ci najwi─?cej wynik??w ale s??abo zwi─?zanych, a 'Ca??e zwroty' zwr??ci tylko wyniki zawieraj─?ce dok??adnie to, co poda??e??.

O nas
W??a??cicielem forum jest Spartan Media
telefon: +48 695 94 95 95
email: biuro@iplywamy.pl
strona g????wna
www.iplywamy.pl
Do??─?cz do nas