Forum iPlywamy FAQ

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najcz─???ciej zadawane pytania oraz obja??nienie dzia??ania forum. U??yj poni??szych link??w lub wyszukiwarki, aby znale??─? dok??adnie to, co Ci─? interesuje.

Jak doda─? nowy wpis?

Je??eli masz prawo dodawa─? nowe wpisy, to zawsze nad paskiem bocznym b─?dziesz mie─? link zatytu??owany "Utw??rz nowy wpis". Pozwala on na tworzenie wpis??w do natychmiastowej publikacji oraz takich, kt??re zostan─? zamieszczone na blogu okre??lonego dnia, jak r??wnie?? wersji roboczych do p????niejszej korekty i opublikowania.

Czy mog─? kategoryzowa─? swoje wpisy?

Mo??esz kategoryzowa─? swoje wpisy w wielu stworzonych przez siebie kategoriach. Uprzednio jednak musisz je zdefiniowa─? w Panelu kontrolnym bloga.

Po utworzeniu kategorii, b─?dziesz m??g?? je wybra─? ze strony wpisu bloga podczas tworzenia wpisu albo edycji ju?? istniej─?cego.

Opcje wpis??w

Szukaj w FAQ

Zaznacz t─? opcj─?, je??li chcesz szuka─? zar??wno w tre??ci, jak i w tytu??ach FAQ.

Wybierz opcj─?, aby ustali─? jak wyszukiwa─? podane s??owa. 'Dowolne s??owa' zwr??ci najwi─?cej wynik??w ale s??abo zwi─?zanych, a 'Ca??e zwroty' zwr??ci tylko wyniki zawieraj─?ce dok??adnie to, co poda??e??.

O nas
W??a??cicielem forum jest Spartan Media
telefon: +48 695 94 95 95
email: biuro@iplywamy.pl
strona g????wna
www.iplywamy.pl
Do??─?cz do nas