Forum iPlywamy FAQ

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najcz─???ciej zadawane pytania oraz obja??nienie dzia??ania forum. U??yj poni??szych link??w lub wyszukiwarki, aby znale??─? dok??adnie to, co Ci─? interesuje.

Wpisy oczekuj─?ce

Wpisy, kt??re chcesz stworzy─? teraz ale maj─? sta─? si─? publicznie dost─?pne w p????niejszym terminie, okre??lane s─? mianem Wpis??w oczekuj─?cych. Aby stworzy─? wpis oczekuj─?cy, utw??rz normalnie wpis lecz przed jego zatwierdzeniem znajd?? Status publikacji w R????nych opcjach w ni??szej sekcji strony tworzenia wpisu. Opcja ta domy??lnie jest ustawiona na Publikuj teraz.

Zmie?? Publikuj teraz na Publikuj dnia, a nast─?pnie wybierz dat─? i czas, kiedy chcesz by wpis zosta?? opublikowany. Ze wzgl─?du na architektur─? systemu, oczekuj─?ce wpisy mog─? pojawi─? si─? kilka minut po czasie, kt??ry wyspecyfikowa??e??, natomiast ich przypisany czas publikacji b─?dzie si─? zgadza─? z czasem, kt??ry wybra??e??.

Twoje wpisy oczekuj─?ce oraz wersje robocze dop??ki nie zostan─? opublikowane b─?d─? widoczne tylko dla ciebie.

Wersje robocze

Wersje robocze pozwalaj─? tworzy─? wpis etapami. Aby stworzy─? wersj─? robocz─? wpisu, utw??rz normalnie wpis lecz przed jego zatwierdzeniem znajd?? Status publikacji w R????nych opcjach w ni??szej sekcji strony tworzenia wpisu. Opcja ta domy??lnie jest ustawiona na Publikuj teraz.

Zmie?? Publikuj teraz na Wersj─? robocz─? a nast─?pnie zachowaj wpis. Alternatywnie w ka??dej chwili mo??esz nacisn─?─? przycisk Zapisz wersj─? robocz─?.

Twoje wpisy oczekuj─?ce oraz wersje robocze dop??ki nie zostan─? opublikowane b─?d─? widoczne tylko dla ciebie.

Wpisy z dat─? wsteczn─?

Mo??esz r??wnie?? chcie─? publikowa─? wpisy, kt??rych czas publikacji b─?dzie w przesz??o??ci. Jest to przydatne w przypadku tych wpis??w, kt??rych zapomnia??e?? opublikowa─?, a kt??re b─?d─? lepiej wygl─?da─? w kolejno??ci chronologicznej.

Aby opublikowa─? wpis z dat─? wsteczn─?, utw??rz normalnie wpis lecz przed jego zatwierdzeniem znajd?? Status publikacji w R????nych opcjach w ni??szej sekcji strony tworzenia wpisu. Opcja ta domy??lnie jest ustawiona na Publikuj teraz.

Zmie?? Publikuj teraz na Publikuj dnia, a nast─?pnie wybierz dat─? i czas, jaki chcesz mie─? ustawiony dla czasu publikacji danego wpisu. Je??eli wybierzesz czas z przysz??o??ci, b─?dziesz tworzy?? Wpis oczekuj─?cy.

Szukaj w FAQ

Zaznacz t─? opcj─?, je??li chcesz szuka─? zar??wno w tre??ci, jak i w tytu??ach FAQ.

Wybierz opcj─?, aby ustali─? jak wyszukiwa─? podane s??owa. 'Dowolne s??owa' zwr??ci najwi─?cej wynik??w ale s??abo zwi─?zanych, a 'Ca??e zwroty' zwr??ci tylko wyniki zawieraj─?ce dok??adnie to, co poda??e??.

O nas
W??a??cicielem forum jest Spartan Media
telefon: +48 695 94 95 95
email: biuro@iplywamy.pl
strona g????wna
www.iplywamy.pl
Do??─?cz do nas