Forum iPlywamy FAQ

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najcz─???ciej zadawane pytania oraz obja??nienie dzia??ania forum. U??yj poni??szych link??w lub wyszukiwarki, aby znale??─? dok??adnie to, co Ci─? interesuje.

Zezw??l na komentowanie

Opcja Zezw??l na komentowanie kontroluje mo??liwo??─? komentowania wpis??w przez twoich czytelnik??w. Gdy ta opcja jest wy??─?czona, skomentowa─? wpis mo??esz tylko ty oraz moderatorzy twojego bloga. Je??eli masz prawo edytowa─? wpisy, po publikacji wpisu mo??esz w??─?czy─? lub wy??─?czy─? t─? opcj─?.

Mo??esz zdefiniowa─? domy??lne ustawienie tej opcji w Panelu kontrolnym bloga.

Moderuj komentarze przed publikacj─?

Opcja Moderuj komentarze przed publikacj─? kontroluje publikowanie komentarzy. Gdy ta opcja jest wy??─?czona, czyjekolwiek komentarze poza komentarzami twoimi oraz moderator??w twojego bloga b─?d─? niewidzialne dop??ki ich nie zatwierdzisz. Je??eli masz prawo edytowa─? wpisy, po publikacji wpisu mo??esz w??─?czy─? lub wy??─?czy─? t─? opcj─?.

Mo??esz zdefiniowa─? domy??lne ustawienie tego wyboru w Panelu kontrolnym bloga.

Zezw??l na trackback / pingback

Opcja Zezw??l na trackback / pingback kontroluje u??ywanie powiadomie?? trackback i pingback. Je??eli jest ona w??─?czona, to inne blogi mog─? zamieszcza─? trackbacki (albo pingbacki) do twojego bloga. Domy??lnie s─? one zawsze moderowane, wi─?c nie b─?d─? przez nikogo widziane przed twoim zatwierdzeniem. Je??eli masz prawo edytowa─? wpisy, po publikacji wpisu mo??esz w??─?czy─? lub wy??─?czy─? t─? opcj─?.

Mo??esz zdefiniowa─? domy??lne ustawienie tej opcji w Panelu kontrolnym bloga.

Ta opcja nie b─?dzie widoczna je??eli powiadomienia trackback / pingback zosta??y zablokowane przez administratora.

Powiadamiaj blogi powi─?zane z tym wpisem

Opcje Powiadamiaj blogi powi─?zane z tym wpisem oraz Wy??lij trackback / pingback do pozwalaj─? na powiadomienie innych blog??w, do kt??rych nawi─?za??e?? w swoim wpisie. W takim wypadku zawsze powiniene?? za??─?cza─? odno??nik do wpisu z innego bloga, do kt??rego si─? odwo??ujesz. Po wys??aniu ??─?dania pingback, inny blog zweryfikuje czy faktycznie za??─?czy??e?? odno??nik w swoim wpisie. Je??eli masz prawo edytowa─? wpisy, wci─??? mo??esz wysy??a─? powiadomienia pingback po publikacji wpisu.

Ta opcja nie b─?dzie widoczna je??eli powiadomienia trackback / pingback zosta??y zablokowane przez administratora.

Ogranicz ogl─?danie wpisu do Kontakt??w i Moderator??w bloga

Opcja Ogranicz ogl─?danie wpisu do Kontakt??w i Moderator??w bloga sprawi, i?? wpis b─?d─? mog??y ogl─?da─? tylko te osoby, kt??re znajduj─? si─? na twojej li??cie kontakt??w oraz do moderatorzy bloga. Pozwala to na pozostawienie twojego bloga otwartym dla wszystkich u??ytkownik??w przy jednoczesnym ograniczeniu dost─?pu do wpisu.

Szukaj w FAQ

Zaznacz t─? opcj─?, je??li chcesz szuka─? zar??wno w tre??ci, jak i w tytu??ach FAQ.

Wybierz opcj─?, aby ustali─? jak wyszukiwa─? podane s??owa. 'Dowolne s??owa' zwr??ci najwi─?cej wynik??w ale s??abo zwi─?zanych, a 'Ca??e zwroty' zwr??ci tylko wyniki zawieraj─?ce dok??adnie to, co poda??e??.

O nas
W??a??cicielem forum jest Spartan Media
telefon: +48 695 94 95 95
email: biuro@iplywamy.pl
strona g????wna
www.iplywamy.pl
Do??─?cz do nas