Forum iPlywamy FAQ

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najcz─???ciej zadawane pytania oraz obja??nienie dzia??ania forum. U??yj poni??szych link??w lub wyszukiwarki, aby znale??─? dok??adnie to, co Ci─? interesuje.

Co to jest kategoria?

Kategoria jest tagiem nadawanym z poziomu administratora. To znaczy, ??e tylko u??ytkownicy z prawami administratora albo z prawem zapisu mog─? przypisa─? artyku??y do kategorii.

Kategorie umo??liwiaj─? grupowa─? artyku??y z r????nych sekcji w jednym miejscu. W odr????nieniu od sekcji, artyku??y mog─? zosta─? przypisane do kilku kategorii. To umo??liwia Ci filtrowanie grup lub wyszukiwanie tre??ci w sekcjach.

Mo??esz to zrobi─? podczas tworzenia artyku??u lub podczas jego edycji.

Jak zmieni─? kategori─? dla artyku??u?

W opcjach publikacji przejd?? do nag????wk??w kategorii. Odznacz kategorie do kt??rych chcesz przypisa─? artyku??.

Co zrobi─?, aby artyku?? pojawi?? si─? w kilku sekcjach?

Artyku?? mo??e przynale??e─? tylko do jednej sekcji. Istnieje mo??liwo??─?, aby artyku?? pojawi?? si─? w nadrz─?dnej sekcji poprzez zmian─? kolejno??ci wy??wietlania dla sekcji albo Najnowsze jako pierwsze albo Najnowsze w sekcji. Opcja Najnowsze jako pierwsze spowoduje, ??e ostatnie artyku??y z sekcji i podsekcji zostan─? wy??wietlone na stronie sekcji. Opcja Najnowsze w sekcji spowoduje wy??wietlenie najnowszych artyku????w z ka??dej podsekcji w sekcji nadrz─?dnej. Prosz─? zapoznaj si─? z Jak zmieni─? kolejno??─? wy??wietlania zawarto??ci dla sekcji? aby zdoby─? wi─?cej informacji.

Szukaj w FAQ

Zaznacz t─? opcj─?, je??li chcesz szuka─? zar??wno w tre??ci, jak i w tytu??ach FAQ.

Wybierz opcj─?, aby ustali─? jak wyszukiwa─? podane s??owa. 'Dowolne s??owa' zwr??ci najwi─?cej wynik??w ale s??abo zwi─?zanych, a 'Ca??e zwroty' zwr??ci tylko wyniki zawieraj─?ce dok??adnie to, co poda??e??.

O nas
W??a??cicielem forum jest Spartan Media
telefon: +48 695 94 95 95
email: biuro@iplywamy.pl
strona g????wna
www.iplywamy.pl
Do??─?cz do nas