Forum iPlywamy FAQ

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najcz─???ciej zadawane pytania oraz obja??nienie dzia??ania forum. U??yj poni??szych link??w lub wyszukiwarki, aby znale??─? dok??adnie to, co Ci─? interesuje.

Jak stworzy─? sekcj─??

Aby stworzy─? now─? sekcj─? musisz mie─? dost─?p do Panelu administracyjnego. Po zalogowaniu przejd?? do vBulletin CMS -> Administrator sekcji.

Jak zmieni─? nazw─? sekcji

Mo??esz zmieni─? nazw─? sekcji je??eli masz odpowiednie uprawnienia.
 1. Przejd?? do vBulletin CMS klikaj─?c przycisk Strona.
 2. Przejd?? do sekcji, kt??rej nazw─? chcesz zmieni─?.
 3. Najed?? na nag????wek. Pojawi si─? ikona o????wka.
  Edit Section
 4. Kliknij na ikon─? o????wka.
 5. W edytorze sekcji wyczy??─? pole tekstowe Nazwa w danych sekcji.
  Edit Section Name
 6. Wprowad?? now─? nazw─? dla sekcji w ramce.
 7. Koniecznie uaktualnij Alias SEO URL oraz tytu?? HTML
 8. Kliknij na ikon─? dyskietki w celu zapisania zmian.
  Section Toolbar

Jak zmieni─? kolejno??─? wy??wietlania zawarto??ci dla sekcji?

 1. Przejd?? do vBulletin CMS klikaj─?c przycisk Strona.
 2. Przejd?? do sekcji, w kt??rej chcesz zmieni─? kolejno??─? wy??wietlania.
 3. Najed?? na nag????wek. Pojawi si─? ikona o????wka.
  Edit Section
 4. Kliknij na ikon─? o????wka.
 5. W edytorze sekcji wybierz po??─?dan─? opcj─? z Sortowanie.
  Section Display Order
 6. Kliknij na ikon─? dyskietki w celu zapisania zmian.
  Section Toolbar

Jak zmieni─? ilo??─? artyku????w na stron─??

 1. Przejd?? do vBulletin CMS klikaj─?c przycisk Strona.
 2. Przejd?? do sekcji, w kt??rej chcesz zmieni─? ilo??─? artyku????w na stron─?.
 3. Najed?? na nag????wek. Pojawi si─? ikona o????wka.
  Edit Section
 4. Kliknij na ikon─? o????wka.
 5. W edytorze sekcji wpisz w ramce Na stron─? ilo??─? artyku????w jak─? chcesz wy??wietla─?.
  Section - Articles per Page
 6. Kliknij na ikon─? dyskietki w celu zapisania zmian.
  Section Toolbar

Jaka jest r????nica pomi─?dzy stylem, uk??adem sekcji a uk??adem zawarto??ci?

Styl zarz─?dza wygl─?dem sekcji - od wygl─?du czcionki po kolor t??a. Uk??ad sekcji zarz─?dza gdzie ka??dy element (np. pasek nawigacji, lista artyku????w) jest po??o??ony. Uk??ad zawarto??ci zarz─?dza uk??adem artyku????w wewn─?trz sekcji.

Jak zmieni─? uk??ad sekcji?

 1. Przejd?? do vBulletin CMS klikaj─?c przycisk Strona.
 2. Przejd?? do sekcji, kt??rej uk??ad chcesz zmieni─?.
 3. Najed?? na nag????wek. Pojawi si─? ikona o????wka.
  Edit Section
 4. Kliknij na ikon─? o????wka.
 5. W edytorze sekcji wybierz nowy uk??ad z menu Uk??ad.
  Change Section Layout
 6. Kliknij na ikon─? dyskietki w celu zapisania zmian.

Jak zmieni─? styl sekcji?

 1. Przejd?? do vBulletin CMS klikaj─?c przycisk Strona.
 2. Przejd?? do sekcji, kt??rej styl chcesz zmieni─?.
 3. Najed?? na nag????wek. Pojawi si─? ikona o????wka.
  Edit Section
 4. Kliknij na ikon─? o????wka.
 5. W edytorze sekcji wybierz nowy styl z menu Styl.
  Edit Section Style
 6. Kliknij na ikon─? dyskietki w celu zapisania zmian.
  Section Toolbar

Jak zmieni─? uk??ad zawarto??ci dla sekcji?

 1. Przejd?? do vBulletin CMS klikaj─?c przycisk Strona.
 2. Przejd?? do sekcji, kt??rej styl chcesz zmieni─?.
 3. Najed?? na nag????wek. Pojawi si─? ikona o????wka.
  Edit Section
 4. Kliknij na ikon─? o????wka.
 5. W edytorze sekcji wybierz uk??ad sekcji z menu uk??ad kolumn.
  Section Content Layout
 6. Kliknij na ikon─? dyskietki w celu zapisania zmian.
  Section Toolbar

Szukaj w FAQ

Zaznacz t─? opcj─?, je??li chcesz szuka─? zar??wno w tre??ci, jak i w tytu??ach FAQ.

Wybierz opcj─?, aby ustali─? jak wyszukiwa─? podane s??owa. 'Dowolne s??owa' zwr??ci najwi─?cej wynik??w ale s??abo zwi─?zanych, a 'Ca??e zwroty' zwr??ci tylko wyniki zawieraj─?ce dok??adnie to, co poda??e??.

O nas
W??a??cicielem forum jest Spartan Media
telefon: +48 695 94 95 95
email: biuro@iplywamy.pl
strona g????wna
www.iplywamy.pl
Do??─?cz do nas