Z zawodu jest trenerem i informatykiemÔ?? z zami??owania przekracza bariery, kt??re dla wi─?kszo??ci s─? nieosi─?galne. Do tej pory jego osi─?gni─?cia s─? imponuj─?ce. Po przep??yni─?ciu Zatoki Puckiej, Zatoki Gda??skiej (dwukrotnie 2012,2014), 140 km rzek─? Wart─?, pr??bie przep??yni─?cia Kana??u La Manche przyszed?? czas na kolejne wyzwania. W 2015 roku Tomasz Chwaliszewski planuje nast─?pne wielkie wyczyny. W lipcu i w sierpniu tego roku , chce pobi─? kolejne bariery w p??ywaniu d??ugodystansowym . Pierwszym Jego celem jest Ô?ŁJeziorakÔ?Ł. To jezioro rynnowe, najd??u??sze naturalne jezioro w Polsce, najwi─?ksze na Pojezierzu I??awskim .Dystans do przep??yni─?cia to oko??o 28 km w linii prostej .Podj─?cie pr??by za??o??one jest na pocz─?tek lipca .Wg danych statystycznych nikt do tej pory nie przep??yn─? tego odcinka wp??aw. Drugim za??o??onym celem przypadaj─?cym na miesi─?c sierpie?? 20 15 roku jest przep??yni─?cie Zatoki Gda??skiej w dwie strony Hel-Gdynia-Hel. Dystans oko??o 40 km.
- Nie boj─? si─? dystansu. Najbardziej obawiam si─? temperatury wody oraz pogody, czynnik??w na kt??re nie mam wp??ywu Ô?? m??wi Chwaliszewski. To w??a??nie one zniweczy??y plany podczas pr??by przep??yni─?cia Kana??u La Manche i setki godzin trening??w . Je??eli warunki pogodowe b─?d─? sprzyja??y i nie przydarzy si─? nic nadzwyczajnego, to s─?dz─?, ??e uda mi si─? zrealizowa─? za??o??one cele. Jestem dobrej my??li, staram si─? nie my??le─? o strachu i czyhaj─?cych na mnie pu??apkach ,trudno??ciach w uzyskaniu pozwole?? oraz kolosalnych kosztach tych przedsi─?wzi─?─? .Bez sponsor??w my??l─? ,??e nie b─?dzie takiej mo??liwo??ci . Ka??da z wypraw to du??e koszty. Logistyka, a przede wszystkim pozyskiwanie sponsor??w to nie lada wyczyn Ô?? z u??miechem na twarzy m??wi Chwaliszewski. Wielkim wysi??kiem jest r??wnie?? samo przygotowanie si─? do pr??b.
- Trening odbywam trzy razy dziennie Ô?? dodaje.
Ô?? Bieganie, p??ywanie i si??ownia to podstawa. Do tego dochodzi jeszcze restrykcyjna dieta, przygotowana przez dietetyka.
Ka??dy z planowanych przez Chwaliszewskiego wyczyn??w, to kolosalne wyczerpanie dla organizmu. Po tak ci─???kiej pracy bardzo trudno jest zregenerowa─? organizm. Jak m??wi sam zainteresowany, jest to ogromny wysi??ek dla organizmu, a odbudowanie si─? trwa kilka miesi─?cy .Mimo, ??e do pr??by zosta??o jeszcze par─? miesi─?cy to Chwaliszewski ju?? ci─???ko trenuje, bo jest o co walczy─? .Po raz kolejny by─? pierwszym Polakiem na ??wiecie to by??oby wielkie wydarzenie w historii p??ywania d??ugodystansowego.
Ale to nie jedyny cel Tomasz Chwaliszewskiego.
- Chc─? kontynuowa─? dzie??o, kt??re zacz─???em. Obieca??em to B??a??ejowi ,wi─?c dotrzymam s??owa - m??wi Chwaliszewski. B??a??ej ??yta urodzi?? si─? z m??zgowym pora??eniem dzieci─?cym pod postaci─? niedow??adu spastycznego czteroko??czynowego. Od pocz─?tku jest intensywnie rehabilitowany, mimo to spastyka jest na tyle du??a, ??e B??a??ej musi przej??─? kilka operacji. Do tego wszystkiego dostaje pierwszego ataku padaczki i odt─?d musi by─? pod sta??─? kontrola i bra─? lekarstwa. Tymi cierpieniami jakich dozna?? B??a??ej mo??na by??oby obdzieli─? dziesi─?tki os??b, a to skupi??o si─? tylko na jednej. Pomimo wielu zmartwie?? ten 9-letni drobny ch??opiec o dzielnym sercu, zmagaj─?cy si─? z niepe??nosprawno??ci─? nie zamierza si─? podda─? i walczy.
- Przede mn─? i B??a??ejem s─? ju?? kolejne wyzwania .Oboje mamy cele, do kt??rych zmierzamy. Mo??e te drogi s─? troch─? inne, ale tak naprawd─? musimy w??o??y─? w to co robimy du??o zapa??u, silnej woli i przezwyci─???a─? w??asne s??abo??ciÔ?? m??wi Chwaliszewski. Dla Pana Tomasza przep??yniecie na jednym treningu 8 km jest sporym wysi??kiem, tak jak dla B??a??eja utrzymanie si─? na wodzie i pokonanie paru metr??w. Obydwaj musz─? tak samo ci─???ko pracowa─?, zmaga─? si─? z przeciwno??ciami, dawa─? z siebie wszystko, aby doj??─? do wyznaczonego przez siebie celu. Na pewno Panu Tomaszowi jest ??atwiej zrealizowa─? swoje marzenia, dlatego postanowi??, ??e ten maraton p??ywacki z Helu do Gdyni i z powrotem oraz przep??yni─?cie najd??u??szego jeziora w Polsce zadedykuje B??a??ejowi jednocze??nie zbieraj─?c pieni─?dze na jego rehabilitacj─?. P??ywak szuka firm, kt??re zap??ac─? za ka??dy przep??yni─?ty kilometr. Doch??d z akcji zostanie w ca??o??ci przeznaczony na rehabilitacj─? B??a??eja. Ch??opiec potrzebuje kompleksowej, specjalistycznej, pomocy, kt??ra jest bardzo kosztowna, jednak niezb─?dna aby w przysz??o??ci m??g?? by─? samodzielny i spe??nia─? swoje marzenia.
Ô?? Staram si─? wybiega─? w przysz??o??─? i licz─?, ??e uda si─? Nam zrealizowa─? wszystkie za??o??one cele. Czego ??ycz─? B??a??ejowi i sobie.
P??ki co, koncentruje si─? jednak na najbli??szym przedsi─?wzi─?ciu i pozyskiwaniu sponsor??w na pokrycie koszt??w rehabilitacji B??a??eja .Koszt jednego turnusu rehabilitacyjnego to kwota rz─?du 7 tys. z??. Potrzebnych jest przynajmniej trzy w roku.

Zach─?camy do w??─?czenia si─? w t─? potrzebn─? akcj─?.

Wp??aty dla B??a??eja prosimy przesy??a─?:
FUNDACJA DZIECIOM Ô??ZD─???Y─? Z POMOC─?Ô?Ł
BANK BPH S.A. Ô??ODDZIA?ü W WARSZAWIE
NR 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Z DOPISKIEM 4736 B?üA??EJ ??YTA Ô?? DAROWIZNA NA POMOC
1% PODATKU: KRS 0000037904Tomasz Chwaliszewski 513071061
https://www.facebook.com/TomaszChwaliszewski