Zbli??a si─? termin wyczynu p??ywackiego Tomasza Chwaliszewskiego

Do tej pory nikt nie przep??yn─??? Jezioraka. P??ywak z Niemcza Tomasz Chwaliszewski postanowi?? jako pierwszy przep??yn─?─? wp??aw najd??u??sze jezioro w Polsce.

Pomys?? zrodzi?? si─? w ubieg??ym roku .Znajomi zacz─?li go namawia─? by przygotowa?? si─? do kolejnego przedsi─?wzi─?cia. Chwaliszewski znany jest ju?? z osi─?gni─?─? p??ywackich oraz pasj─? jak─? jest p??ywaniem d??ugich dystans??w w zimnej wodzie gdzie trzeba walczy─? przede wszystkim z w??asnymi s??abo??ciami. Przygotowania do takich wyczyn??w s─? bardzo ??mudne. W okresie zimowym p??ywak trenowa??a na basenie oraz si??owni w Osielsku. Rano si??ownia. Popo??udniu i wieczorem basen. Oko??o 6 godzin trening??w dziennie , by najlepiej przygotowa─? si─? do przedsi─?wzi─?cia. Nie ma co ukrywa─?- p??ywanie jest bardzo nudnym sportem. Ci─?gle p??ywasz od ??ciany do ??ciany, nic si─? nie zmienia, codziennie widzisz te same kafelki. Nawet z nikim nie porozmawiasz bo przecie?? ci─?gle masz g??ow─? pod wod─?. Wiele os??b nie zdaje sobie sprawy jak─? prac─? trzeba w??o??y─? aby osi─?gn─?─? sukces w tym sporcie. Dodatkowo istnieje ogromne ryzyko zwi─?zane z tego typu ekstremalnym wysi??kiem. Istnieje mo??liwo??─?, ??e w czasie d??ugotrwa??ego wysi??ku w─?troba, nerki czy jelita mog─? by─? nara??one na niskie dostarczanie krwi i tym samym s??absz─? wydolno??─? p????niejÔ?Ł - wyja??nia Tomasz Chwaliszewski. Na dodatek mo??e doj??─? do wych??odzenia organizmu oraz niebezpiecznej utarty wagi cia??a. Lekarze sportowi uwa??aj─? , ??e nie ma ??adnych powod??w do tego, aby jednorazowo wykonywa─? intensywny wysi??ek fizyczny d??u??ej ni?? 1,5 do 2 godzin. Wysi??ek, kt??ry trwa d??u??ej, a zw??aszcza ponad 12 godzin mo??e by─? niebezpieczny dla zdrowia. Ô??My??l─?, ??e fizycznie jestem w stanie sobie z tym poradzi─?.

Wi─?cej: http://iplywamy.pl/aktualnosc/zbliza...szewskiego/???

chwaliszewski.jpg