Odrobina historii

Wynalezienie r─?cznika cz─?sto wi─?zane jest z miastem Bursa w Turcji. W siedemnastym wieku by?? to w─?ski kawa??ek bawe??ny lub lnu, kt??rym mo??na by??o owin─?─? si─? wok???? cia??a i nosi?? nazw─? pestamel. Cz─?sto by??y r─?cznie wyszywane a u??ywane by??y w ??a??niach tureckich. W miar─? rozwoju Imperium Osma??skiego tkacze haftowali coraz bardziej skomplikowane wzory, dzi─?ki znajomo??ci techniki tkania dywan??w. W osiemnastym wieku zacz─?to stosowa─? materia?? sk??adaj─?cy si─? z p─?telek kt??ry znany by?? jako havly. Z up??ywem czasu s??owo to zmieni??o si─? na havlu i obecnie w j─?zyku tureckim oznacza r─?cznik. W wieku dziewi─?tnastym dzi─?ki mechanizacji i handlu bawe??n─? r─?czniki zyska??y popularno??─? na ca??ym ??wiecie.

R─?czniki k─?pielowe

Jednym z najwa??niejszych kryteri??w wyboru odpowiedniego r─?cznika jest jego gramatura. Jest to ci─???ar materia??u z jakiego wykonany jest r─?cznik. Wyra??ana jest w jednostkach GSM (gram na metr kwadratowy tkaniny). Najni??sze mieszcz─? si─? w zakresie do 400 GSM i takie b─?d─? idealne na basen ze wzgl─?du na niewielk─? wag─?, rozmiar, szybko??─? schni─?cia oraz dobre w??a??ciwo??ci absorpcyjne wody. Oczywi??cie mo??na r??wnie?? wybra─? r─?cznik z wy??sz─? gramatur─? z przedzia??u 450-500 GSM, kt??ry b─?dzie przyjemniejszy w dotyku i r??wnie?? b─?dzie charakteryzowa?? si─? szybkim schni─?ciem. R─?czniki z wy??sz─? gramatur─? ni?? 500 GSM b─?d─? grubsze, jeszcze bardziej przyjemniejsze w dotyku, jednak??e ich rozmiar i waga nie b─?d─? dobrym pomys??em jako wyposa??enie basenowej torby. R─?czniki te zdecydowanie d??u??ej schn─?, nie s─? praktyczne w codziennym u??ytkowaniu po zaj─?ciach na p??ywalni. Z regu??y taki rodzaj r─?cznik??w u??ywaj─? hotele oraz gabinety odnowy biologicznej.

Wi─?cej:
http://iplywamy.pl/notatka/jaki-recz...ze-i-do-sauny/