OTYLIADA Ô?? to najwi─?ksza masowa amatorska impreza p??ywacka w Polsce. Od pi─?ciu lat zapraszamy Polak??w by poprzez sport zainwestowali w swoje zdrowie. To najta??sza do uprawiania dyscyplina sportowa a przede wszystkim skutecznie lecz─?ca wady kr─?gos??upa. Niestety statystyki s─? alarmuj─?ce - ponad 40 proc. Polak??w cierpi na schorzenia zwi─?zane ze skrzywieniem kr─?gos??upa. W ostatnich latach to zjawisko pog??─?bia si─? u dzieci i m??odzie??y, kt??re du??─? cz─???─? czasu sp─?dzaj─? przy komputerach.

Po ostatniej Ô??OTYLIADZIEÔ?Ł otrzymali??my wiele list??w, maili i telefon??w od os??b zainteresowanych kolejn─? edycj─? naszego maratonu p??ywackiego. To dla nas bardzo mi??e i zobowi─?zuj─?ce. Dzi─?kujemy i informujemy, ??e:
ruszy??y przygotowania do II Og??lnopolskiego Nocnego Maratonu P??ywackiego Ô??OtyliadaÔ??2015Ô?Ł. Odb─?dzie si─? w nocy z 28 lutego na 1 marca 2015r. Obecnie Biuro Organizacyjne Ô??OTYLIADYÔ?Ł rozpocz─???o przyjmowanie zg??osze?? od p??ywalni zainteresowanych udzia??em w naszym maratonie. 15 grudnia br. rozpoczniemy zapisy uczestnik??w.
Czy Polacy pobij─? rekord Ô??OTYLIADYÔ??2014Ô?Ł?

Nie b─?dzie ??atwo. Przypomnijmy - w nocy z 1 na 2 marca 2014r. na 32 p??ywalniach 1722 osoby przep??yn─???y w sumie ponad 6 090 km. Najwi─?cej bo 448,675 km przep??yn─?li uczestnicy OTYLIADY na p??ywalni Ô??Z??ota rybkaÔ?Ł w Tomaszowie Maz. Najd??u??szy dystans Ô?? 30 km, przep??yn─???a na basenie w ??arach p. Monika Winnicka. Najstarszym uczestnikiem by?? 84-letni p. Juliusz Kubisz, kt??ry na p??ywalni w Strzelinie przep??yn─??? 10,1 km, a najm??odsz─? 7-miesi─?czna Ala Krawczuk, kt??ra we W??oc??awku na plecach taty przep??yn─???a 250 m.

P??ywalnie zainteresowane udzia??em w naszym maratonie, po zapoznaniu si─? z Regulaminem imprezy, prosimy o wype??nienie zg??oszenia zamieszczonego w linku na naszej stronie i przes??anie go na adres: (adresu nie by??o w wiadomo??ci - admin)
Termin przyjmowania zg??osze?? p??ywalni mija 5 grudnia 2014r.

www.otyliada.pl